ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące zamówienia publicznego pn.:

Zakup i dostawa produktów żywnościowych do stołówki
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łaszczowie
na rok szkolny 2023/2024

Powyższe zapytanie ofertowe nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.2019). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem nr 31/2021 Burmistrza Łaszczowa z dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130.000 złotych netto w Urzędzie Miejskim w Łaszczowie.

Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Łaszczów, ul. Chopina 14, 22-650 Łaszczów –Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaszczowie, NIP: 9211658907,
adres: ul. Chopina 11, 22-650 Łaszczów
adres strony internetowej: http://sp.laszczow.pl/
adres poczty elektronicznej: dyrektor@sp.laszczow.pl

II Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia składa się z zakupu i dostawy produktów żywnościowych do stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łaszczowie zgodnym z załącznikami ofertowymi nr 1-7.
Szczegółowy Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowią załączniki nr 1-7 zapytania ofertowego.
Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z postanowieniami zawartymi w Zapytaniu ofertowym oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10.

III Termin realizacji zamówienia
Planowany termin realizacji – od 1 października 2023 r. do 21 czerwca 2024 r.

IV Opis sposobu przygotowania oferty
Zamawiający:
dopuszcza możliwość składania ofert częściowych,
akceptuje oferty wariantowe.
3. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4. Ofertę należy przesłać w postaci elektronicznej na adres e-mail: dyrektor@sp.laszczow.pl lub w formie papierowej złożonej w sekretariacie zespołu w zaklejonej kopercie opisanej „Zakup i dostawa produktów żywnościowych do stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łaszczowie na rok szkolny 2023/2024”.

V Termin składania ofert
Ofertę należy złożyć (przesłać) do 22 września 2023 r. do godz. 15.30.
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

VI Opis sposobu obliczania ceny oferty
1. W ofercie należy podać cenę netto oraz brutto, wysokość podatku VAT za realizację poszczególnych części zamówienia .
2. Oferowana przez wykonawcę cena jest ceną ryczałtową.
3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia zgodnie z ustawą o informowaniu
o cenach towarów i usług z dnia 9 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 915) poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny za wykonanie zamówienia (wg załącznika nr 1 do zapytania).
4. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszelkie koszty, które Wykonawca winien ponieść z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi warunkami technicznymi, normami i przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Wszystkie wartości powinny być naliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Do oferty wykonawca powinien dołączyć załączniki nr 9-10. Brak załączników jest równoznaczne z brakami formalnymi w ofercie.

VII Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty:

2. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów w łącznej ocenie ofert.
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

VIII Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy – ogólne warunki umowy
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na zasadach określonych w istotnych warunkach umowy, będących załącznikiem nr 10 do niniejszego zapytania.
2. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej, mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

IX Pozostałe informacje
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
1) do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert,
2) zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,
3) odwołania postępowania do momentu złożenia ofert,
4) unieważnienia postępowania, jeśli:
a) cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania,
c) postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.
W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
2. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.
3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń bądź złożone dokumenty i/lub oświadczenia zawierają braki, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Czynność uzupełniania dokumentów i/lub oświadczeń jest czynnością jednokrotną. Uzupełnieniu nie podlega treść oferty rozumiana jako zakres zobowiązania Wykonawcy.
4. Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i/lub oświadczeń.

Dodatkowych informacji udziela kierownik stołówki Pan Sławomir Swatowski tel.691 211 454.

X Załączniki:
Zapytanie ofertowe.
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy na mięso i wędliny.
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy na pieczywo.
Załącznik nr 3 Formularz ofertowy na pozostałe artykuły żywnościowe.
Załącznik nr 4 Formularz ofertowy na ryby i mrożonki.
Załącznik nr 5 Formularz ofertowy na warzywa i owoce.
Załącznik nr 6 Formularz ofertowy na wyroby garmażeryjne.
Załącznik nr 7 Formularz ofertowy na wyroby mleczarskie.
Załącznik nr 8 Oświadczenie o zapoznaniu się z RODO.
Załącznik nr 9 Oświadczenie wykonawcy.