1. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie.
 2. Regulamin dowożenia uczniów do szkoły.
 3. Regulamin świetlicy szkolnej.
 4. Regulamin biblioteki szkolnej.
 5. Procedury organizacji w szkole zajęć dydaktycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów w czasie obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii COVID-19.
 6. Strategia przygotowania i zarządzania szkołą w czasie obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii COVID-19.
 7. Zarządzenie nr 6/2021/2022 z dnia 16 września 2021 r. dyrektora szkoły w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku 2021/2022.
 8. Zarządzenie nr 7/2021/2022 z dnia 16 września 2021 r. dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia do realizacji Programu wychowawczo-profilaktycznego Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie.
 9. Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 10. Procedura postępowania z uczniem przewlekle chorym.
 11. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.
 12. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący od 22 września 2020 r.
 13. Zarządzenie nr 21 2019/20 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie uruchomienia po modernizacji monitoringu wizyjnego.
 14. Zarządzenie nr 3/2020/21 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie Strategii zarządzania szkołą w czasie pandemii COVID oraz Procedur organizacji zajęć.
 15. Raport o stanie zapewnienia dostępności.