1. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie.
  2. Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  3. Procedura postępowania z uczniem przewlekle chorym.
  4. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.
  5. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkół i Przedszkola Gminy Łaszczów obowiązujący od dnia 10 października 2019 r.
  6. Zarządzenie nr 21 2019/20 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie uruchomienia po modernizacji monitoringu wizyjnego.
  7. Zarządzenie nr 1/2020/21 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie szkolnego zestawu programów nauczania.
  8. Zarządzenie nr 3/2020/21 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie Strategii zarządzania szkołą w czasie pandemii COVID oraz Procedur organizacji zajęć.