1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący od 11 stycznia 2023 r.
 2. Uchwała Nr XXVII/243/2022 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 23 sierpnia 2022 r. w  sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaszczowie wraz z aktem założycielskim i Statutem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaszczowie. 
 3. Statut Gminnego Przedszkola w Łaszczowie.
 4. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie.
 5. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły.
 6. Regulamin dowożenia uczniów do szkoły.
 7. Regulamin świetlicy szkolnej.
 8. Regulamin biblioteki szkolnej.
 9. Zarządzenie nr 1/2022/23 z dnia 1 września 2022 r. dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaszczowie w sprawie powołania wicedyrektorów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaszczowie.
 10. Zarządzenie nr 4/2022/23 z dnia 14 września 2022 r. dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaszczowie w sprawie jednoczesnego prowadzenia dokumentacji elektronicznej i papierowej Gminnego Przedszkola w Łaszczowie.
 11. Zarządzenie nr 5/2022/23 z dnia 16 września 2022 r. dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaszczowie w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łaszczowie oraz Regulaminu wynagradzania dla pracowników niebędących nauczycielami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaszczowie. 
 12. Zarządzenie nr 6/2022/2023 z dnia 16 września 2022 r. dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaszczowie w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w Publicznej Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie w roku szkolnym 2022/2023. 
 13. Zarządzenie nr 7/2022/2023 z dnia 16 września 2022 r. dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaszczowie w sprawie wprowadzenia do realizacji Programu wychowawczo-profilaktycznego Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie.
 14. Zarządzenie nr 8/2022/23 z dnia 16 września 2022 r. dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaszczowie w sprawie wdrożenia Procedury wprowadzania innowacji pedagogicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łaszczowie. 
 15. Zarządzenie nr 9/2022/23 z dnia 16 września 2022 r. dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaszczowie w sprawie ogłoszenia roku szkolnego 2022/2023 Rokiem Patrona Szkoły.
 16. Zarządzenie nr 10/2022/23 z dnia 22 września 2022 r. dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaszczowie w sprawie Regulaminu krajoznawstwa i turystyki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łaszczowie. 
 17. Procedury organizacji w szkole zajęć dydaktycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów w czasie obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii COVID-19.
 18. Strategia przygotowania i zarządzania szkołą w czasie obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii COVID-19.
 19. Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 20. Procedura postępowania z uczniem przewlekle chorym.
 21. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.
 22. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący od 22 września 2020 r.
 23. Zarządzenie nr 21 2019/20 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie uruchomienia po modernizacji monitoringu wizyjnego.
 24. Raport o stanie zapewnienia dostępności.