1

Tywoniuk-Małysz Aneta
dyrektor szkoły

nauczyciel wychowania fizycznego

2

Bednarski Cezary
wicedyrektor szkoły

nauczyciel wychowania fizycznego i informatyki

3

Bielecka Elżbieta

nauczyciel religii rzymskokatolickiej,  zespołów korekcyjno-kompensacyjnych, zespołów wyrównawczych i terapeutycznych

4

Bryk Bożena

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przyrody i techniki z wychowaniem komunikacyjnym

5

Chromiec Izabela

nauczyciel języka polskiego, historii, nauczania początkowego, doradca zawodowy

6

Drążek Jan

nauczyciel plastyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie

7

Dziki Mariusz

nauczyciel geografii, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki, oligofrenopedagog

8

Dziuba Dariusz

nauczyciel matematyki, fizyki i techniki

9

Dziuba Marzena

nauczyciel matematyki, fizyki i plastyki

10

Gardzioła – Sobczuk Barbara

logopeda, nauczyciel języka polskiego

11

Gawlik – Zając Maria

nauczyciel języka polskiego i języka angielskiego, wychowawca świetlicy

12

Girgiel Cezary

wychowawca świetlicy, pedagog, nauczyciel wychowania fizycznego

13

Girgiel Elżbieta

pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

14

Grądkowska Emilia

nauczyciel języka angielskiego, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

15

Grzesik Patrycja

nauczyciel języka niemieckiego i plastyki

16

Hałasa Aneta

nauczyciel języka angielskiego i geografii

17

Hałasa Edyta

nauczyciel języka polskiego

18

Hawor Igor

nauczyciel języka angielskiego i języka francuskiego

19

Hawrylak Grzegorz

nauczyciel informatyki i techniki

20

Igras-Bednarska Małgorzata

nauczyciel wychowania fizycznego

21

Jamroż Aleksandra

nauczyciel biologii, chemii i wychowania do życia w rodzinie

22

Janicka Urszula

nauczyciel historii, wychowania do życia  w rodzinie, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

23

Kaczkowski Andrzej

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

24

Kłyż Arkadiusz

nauczyciel muzyki, plastyki, sztuki i informatyki

25

Kłyż Marzena

nauczyciel języka polskiego, nauczyciel  bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

26

Krzysica Jadwiga

nauczyciel bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, języka polskiego i historii

27

Kusa Ewa nauczyciel współorganizujący kształcenie, oligofrenopedagog, nauczyciel religii rzymskokatolickiej

28

Lipian Małgorzata

pedagog, pedagog terapeuta, wychowawca świetlicy

29

Małysz Robert

nauczyciel wychowania fizycznego i informatyki

30

Michniak Iwona

nauczyciel matematyki, chemii, fizyki, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

31

Nowosad Elżbieta

pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

32

Pasierb Marta

pedagog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel bibliotekoznawstwa, religii rzymskokatolickiej i języka polskiego

33

Pasternak Anna

nauczyciel biologii, wychowania do życia w rodzinie, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

34

Piasecki Adam

nauczyciel fizyki, informatyki, matematyki i techniki

35

ks. Rebizant Grzegorz

nauczyciel religii rzymskokatolickiej

36

Seń Elżbieta

pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, geografii i wychowania fizycznego

37

Smutniak Teresa

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, historii i sztuki

38

Stepuch Diana

oligofrenopedagog, surdopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

39

Śleboda Renata

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej i języka polskiego

40

ks. Świta Krzysztof

nauczyciel religii rzymskokatolickiej

41

Tucka Diana

oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

42

ks. Wasiluk Dariusz

nauczyciel religii prawosławnej

43

Wiśniewska-Dziura Anita

nauczyciel języka polskiego i techniki