1

Tywoniuk-Małysz Aneta
dyrektor szkoły

nauczyciel wychowania fizycznego

2

Bednarski Cezary
wicedyrektor szkoły

nauczyciel wychowania fizycznego i informatyki

3

Bryk Bożena

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przyrody i techniki z wychowaniem komunikacyjnym

4

Chromiec Izabela

nauczyciel języka polskiego, historii, nauczania początkowego, doradca zawodowy

5

Drążek Jan

nauczyciel plastyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie

6

Dziki Mariusz

nauczyciel geografii, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki, oligofrenopedagog

7

Dziuba Dariusz

nauczyciel matematyki, fizyki i techniki

8

Dziuba Marzena

nauczyciel matematyki, fizyki i plastyki

9

Gardzioła – Sobczuk Barbara

logopeda, nauczyciel języka polskiego

10

Gawlik – Zając Maria

nauczyciel języka polskiego i języka angielskiego, wychowawca świetlicy

11

Girgiel Cezary

wychowawca świetlicy, pedagog, nauczyciel wychowania fizycznego

12

Girgiel Elżbieta

pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

13

Grądkowska Emilia

nauczyciel języka angielskiego, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

14

Grzesik Patrycja

nauczyciel języka niemieckiego i plastyki

15

Hałasa Aneta

nauczyciel języka angielskiego i geografii

16

Hałasa Edyta

nauczyciel języka polskiego

17

Hawor Igor

nauczyciel języka angielskiego i języka francuskiego

18

Hawrylak Grzegorz

nauczyciel informatyki i techniki

19

Igras-Bednarska Małgorzata

nauczyciel wychowania fizycznego

20

Jamroż Aleksandra

nauczyciel biologii, chemii i wychowania do życia w rodzinie

21

Janicka Urszula

nauczyciel historii, wychowania do życia  w rodzinie, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

22

Kłyż Arkadiusz

nauczyciel muzyki, plastyki, sztuki i informatyki

23

Krzysica Jadwiga

nauczyciel bibliotekoznawstwa, języka polskiego i historii

24

Kusa Ewa

nauczyciel współorganizujący kształcenie, oligofrenopedagog, nauczyciel religii rzymskokatolickiej

25

Lipian Małgorzata

pedagog, pedagog terapeuta, wychowawca świetlicy

26

Łuczak Agnieszka nauczyciel matematyki i informatyki

27

Małysz Robert

nauczyciel wychowania fizycznego

28

Michniak Iwona

nauczyciel matematyki, chemii, fizyki, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

29

Nowosad Elżbieta

pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

30

Pasierb Marta

pedagog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel bibliotekoznawstwa, religii rzymskokatolickiej i języka polskiego

31

Pasternak Anna

nauczyciel biologii, wychowania do życia w rodzinie i bibliotekoznawstwa

32

Piasecki Adam

nauczyciel fizyki, informatyki, matematyki i techniki

33

Pisarczyk Bogumiła

pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

34

ks. Rebizant Grzegorz

nauczyciel religii rzymskokatolickiej

35

Seń Elżbieta

pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, geografii i wychowania fizycznego

36

Smutniak Teresa

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, historii i sztuki

37

Stepuch Diana

oligofrenopedagog, surdopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

38

Śleboda Renata

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej i języka polskiego

39

ks. Świta Krzysztof

nauczyciel religii rzymskokatolickiej

40

Tucka Diana

oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

41

ks. Wasiluk Dariusz

nauczyciel religii prawosławnej

42

Wiśniewska-Dziura Anita

nauczyciel języka polskiego i techniki