II WOJEWODZKI KONKURS LITERACKI
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH
„NIE MA MOWY O SZCZĘŚCIU BEZ PATRIOTYZMU”
pod Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty

Organizator:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaszczowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie
ul. Chopina 11, 22-650 Łaszczów,
tel. 84-6611514
e-mail: dyrektor@sp.laszczow.pl, sekretariat@sp.laszczow.pl
strona www: sp.laszczow.pl

Adresaci konkursu: uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa lubelskiego.

Cele konkursu:

  • rozwijanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży,
  • propagowanie piękna języka polskiego,
  • poznawanie ojczystej historii i dostrzegania konieczności jej znajomości,
  • umożliwianie ekspresji językowej,
  • promowanie uzdolnionych młodych twórców,

Zakres tematyczny konkursu:
Prace konkursowe powinny być inspirowane słowami generała Władysława Sikorskiego: „Nie ma mowy o szczęściu bez patriotyzmu”. Zadaniem uczestników jest napisanie wiersza lub pracy epickiej w dowolnej formie wypowiedzi pisemnej.

Wymogi oraz kryteria oceniania prac:
1. Konkurs jest jednoetapowy.
2. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
3. Tekst epicki nie może być dłuższy niż 3 strony standaryzowanego formatu A4.
Wymagana czcionka to: Times New Roman, wielkość 12, odstęp między wersami 1,15, margines 2,5. Tekst powinien być zapisany w pliku Word lub PDF.
Wiersz nie może być krótszy niż osiem wersów i nie dłuższy niż 800 znaków, czcionka Times New Roman, wielkość 12, odstęp między wersami to 1,15.
Prace niespełniające wymogów formalnych nie będą brane pod uwagę.
4. Prace konkursowe:
– należy opatrzyć tytułem,
– muszą być efektem twórczości ucznia, nie mogą też naruszać praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich,
– nie mogą być wcześniej nagrodzone w innych konkursach.
5. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę (nie więcej niż 3 prace ze szkoły).

Kategorie:
1. Epika:
Kategoria klas IV-VI – miejsca I, II, III
Kategoria klas VII-VIII – miejsca I, II, III
Kategoria szkoła ponadpodstawowa – miejsca I, II, III
2. Wiersz:
Kategoria klas IV-VI – miejsca I, II, III
Kategoria klas VII-VIII – miejsca I, II, III
Kategoria szkoła ponadpodstawowa – miejsca I, II, III

Jury konkursu będzie oceniać:
– pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu,
– znajomość przedstawianej problematyki,
– zachowanie prawidłowości wybranej formy wypowiedzi,
– poprawność językową, ortograficzną, interpunkcyjną i stylistyczną pracy.

Aspekty techniczne, dostarczanie prac:
Praca wysłana jest wersją ostateczną ocenianą przez komisję konkursową, w związku z tym nie będą przyjmowane jej kolejne wersje. Przesłany tekst powinien być podpisany jedynie pseudonimem autora. Dane autora pracy należy podać w formularzu (załącznik nr 1). Zgłoszenie na konkurs odbywa się jedynie drogą listową i powinno zawierać:
załącznik nr 1 – praca podpisana pseudonimem,
załącznik nr 2 – formularz zgłoszeniowy,
załącznik nr 3 – zgoda opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie (załącznik nr 2).

Prace należy przesłać do 15 kwietnia 2024 r. na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaszczowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie, ul. Chopina 11, 22-650 Łaszczów.

Udział w konkursie jest dobrowolny. Przesłanie pracy literackiej jest traktowane jako deklaracja udziału w konkursie, oznacza też wyrażenie przez uczestnika i jego opiekuna prawnego zgody na publikację imion i nazwisk osób biorących udział w konkursie, a także publikację w prasie oraz na stronach internetowych zdjęć, nagrań audio i video z uroczystości wręczenia nagród.
Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych dla autorów najlepszych prac. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15 maja 2024 r. na stronie internetowej Organizatora: sp.laszczow.pl
Wręczenie nagród odbędzie się 5 czerwca 2024 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łaszczowie, podczas uroczystej akademii z okazji Święta Szkoły.

Osoby do kontaktu w sprawach konkursu:
Pani Izabela Chromiec, tel. 698930323, mail: i.chromiec@sp.laszczow.pl
Pani Edyta Hałasa, tel. 531452692, mail: e.halasa@sp.laszczow.pl

Niezbędne informacje:

  1. Regulamin konkursu.
  2. Informacja o konkursie na stronie internetowej Lubelskiego Kuratora Oświaty.
  3. Zarządzenie nr 25/2024 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły wraz z załącznikiem.