Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaszczowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie

ogłasza

Wojewódzki Konkurs Literacki dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Nie ma szczęścia bez patriotyzmu”
pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk.

 

Adresaci konkursu: uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa lubelskiego.

Cele konkursu:

 • rozwijanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży,
 • propagowanie piękna języka polskiego,
 • poznawanie ojczystej historii, piękna przyrody i dostrzegania konieczności, jej znajomości,
 • umożliwianie ekspresji językowej,
 • promowanie uzdolnionych młodych twórców,
 • uczczenie 40-rocznicy nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Łaszczowie imienia i sztandaru generała Władysława Sikorskiego.

Zakres tematyczny konkursu: 
Prace konkursowe powinny być inspirowane słowami generała Władysława Sikorskiego: „Nie ma mowy o szczęściu bez patriotyzmu”.  Zadaniem uczestników jest napisanie wiersza lub pracy epickiej w dowolnej formie wypowiedzi pisemnej.

Wymogi oraz kryteria oceniania prac:

 1. Konkurs jest jednoetapowy.
 2. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
 3. Tekst epicki nie może być dłuższy niż 3 strony standaryzowanego formatu A4.
 4. Wymagana czcionka to: Times New Roman, wielkość 12, odstęp między wersami 1,15, margines 2,5. Tekst powinien być zapisany w pliku Word lub PDF.
  Wiersz nie może być krótszy niż osiem wersów i nie dłuższy niż 800 znaków, czcionka Times New Roman, wielkość 12, odstęp między wersami to 1,15.
  Prace niespełniające wymogów formalnych nie będą brane pod uwagę.
 5. Prace konkursowe:
  – należy opatrzyć tytułem,
  – muszą być efektem twórczości ucznia, nie mogą też naruszać praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich,
  – nie mogą być wcześniej nagrodzone w innych konkursach.
 6. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę (nie więcej niż 3 prace ze szkoły).

Kategorie:

 1. Epika:
  Kategoria klas IV-VI – miejsca I, II, III
  Kategoria klas VII-VIII – miejsca I, II, III
  Kategoria szkoła ponadpodstawowa – miejsca I, II, III
 2. Wiersz:
  Kategoria klas IV-VI – miejsca I, II, III
  Kategoria klas VII-VIII – miejsca I, II, III
  Kategoria szkoła ponadpodstawowa – miejsca I, II, III

Jury konkursu będzie oceniać:

 • pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu,
 • znajomość przedstawianej problematyki,
 • zachowanie prawidłowości wybranej formy wypowiedzi,
 • poprawność językową, ortograficzną, interpunkcyjną i stylistyczną pracy.

Aspekty techniczne, dostarczanie prac:
Praca wysłana jest wersją ostateczną ocenianą przez komisję konkursową, w związku z tym nie będą przyjmowane jej kolejne wersje. Przesłany tekst powinien być podpisany jedynie pseudonimem autora. Dane autora pracy należy podać w formularzu (załącznik nr 2). Zgłoszenie na konkurs odbywa się jedynie drogą listową i powinno zawierać: 
załącznik nr 1 – praca podpisana pseudonimem,
załącznik nr 2 – formularz zgłoszeniowy,
załącznik nr 3 – zgoda opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie.

Prace należy przesłać do 15 kwietnia 2023 roku na adres:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaszczowie,
Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie
ul. Chopina 11
22-650 Łaszczów

Udział w konkursie jest dobrowolny. Przesłanie pracy literackiej jest traktowane jako deklaracja udziału w konkursie, oznacza też wyrażenie przez uczestnika i jego opiekuna prawnego zgody na publikację imion i nazwisk osób biorących udział w konkursie, a także publikację w prasie oraz na stronach internetowych zdjęć, nagrań audio i video z uroczystości wręczenia nagród. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych dla autorów najlepszych prac. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15 maja 2023 roku na stronie internetowej Organizatora: sp.laszczow.pl
Wręczenie nagród odbędzie się 1 czerwca 2023 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie, podczas uroczystej akademii z okazji 40-lecia nadania szkole imienia gen. Władysława Sikorskiego

Osoby do kontaktu w sprawach konkursu:
Pani Izabela Chromiec, tel. 698930323, mail: i.chromiec@sp.laszczow.pl
Pani Edyta Hałasa, tel. 531452692, mail: e.halasa@sp.laszczow.pl 

Regulamin konkursu.

WYNIKI KONKURSU, 2023 r.