REGULAMIN KLUBU ABSOLWENTA
Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie

§ 1
Zasady ogólne

Regulamin Klubu Absolwenta Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie, zwany dalej „Regulaminem”, określa podstawowe zasady funkcjonowania Klubu Absolwenta w Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie, zwanego dalej, „Klubem Absolwenta”.

§ 2
Misja
Misją Klubu Absolwenta jest integrowanie środowiska absolwentów Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie.

§ 3
Cele

Klub Absolwenta realizuje swoja misję realizując następujące cele:
1. Tworzenie i pielęgnowanie więzi pomiędzy szkołą i jej absolwentami.
2. Organizację spotkań integracyjnych.
3. Promowanie wizerunku absolwentów w kręgach pracodawców
4. Badanie zawodowych losów absolwentów.
5. Promowanie szkoły w swoim środowisku

§ 4
Członkostwo

1. Członkiem Klubu Absolwenta, może każda osoba, która ukończyła edukację w Publicznej Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie, niezależnie od typu szkoły i nazwy, którą placówka się wówczas posługiwała.
2. Członkostwo w Klubie Absolwenta ma charakter dobrowolny i jawny i jest nadawane na podstawie złożenia deklaracji członkowskiej formie pisemnej lub elektronicznej.
3. W każdej chwili członek Klubu Absolwenta może złożyć rezygnację z członkostwa w formie pisemnej lub elektronicznej.
4. Członkostwo można utracić, w wyniku postepowania niezgodnego z niniejszym regulaminem.
5. O utracie członkostwa decyduje prezydium Klubu Absolwenta w porozumieniu z pełnomocnikiem rady pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie.

§ 5
Struktura organizacyjna

1. Ogół członków tworzy Klub Absolwenta.
2. Wszystkie decyzje Klubu Absolwenta, podejmowane są zwykła większością głosów.
3. Prezydium Koła Absolwentów, dalej „Prezydium”, tworzy przewodniczący, jego zastępca oraz sekretarz, którzy powoływani są na 3 letnia kadencję przez Klub Absolwenta w głosowaniu jawnym.
4. Klub Absolwenta może zadecydować o powołaniu dodatkowych funkcji.
5. Rada Pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie, powołuje ze swego grona opiekuna lub opiekunów Klubu Absolwenta.
6. Nadzór merytoryczny nad działalnością Klubu Absolwenta sprawuje Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaszczowie, który zatwierdza wszystkie postanowienia Prezydium.

§ 6
Formy działania

1. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaszczowie, zwołuje pierwsze spotkanie Klubu Absolwenta, podczas którego dokonuje się wybór członków Prezydium
2. Klub Absolwenta obraduje w cyklicznych spotkaniach, które zwoływane są przynajmniej raz w roku szkolnym.
3. Spotkanie może odbywać się w formie stacjonarnej w siedzibie szkoły, online, bądź w formie hybrydowej.
4. Decyzję o formie spotkania Klubu Absolwenta podejmuje Prezydium, w porozumieniu z opiekunem Klubu Absolwenta.
5. Decyzje prezydium podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów ostateczna decyzja należy do przewodniczącego

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życia z dniem powołania Koła Absolwenta przez Radę Pedagogiczną Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie.
2. Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają akceptacji w formie uchwały Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie.

 

Podstawa prawna: Uchwała nr 8/2022/2023 z dnia 15 września 2022 r. Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie w sprawie powołania Klubu Absolwenta.

 

Opiekunem Klubu Absolwenta jest Pan Jan Drążek – j.drazek@sp.laszczow.pl

Jeżeli chcesz przystąpić do Klubu Absolwenta, skontaktuj się proszę z opiekunem lub wypełnij krótką ankietę.

/ATM/