Od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. Gmina Łaszczów realizować będzie projekt, w ramach którego planuje utworzyć Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Publicznej Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie. Projekt „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych” realizowany będzie w ramach w Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Liderem projektu jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie.

Grant w wysokości 175 200 zł. przeznaczony będzie na bezpłatne zajęcia, w ramach których mieszkańcy naszej Gminy będą mogli bezpłatnie podnosić swoje umiejętności i kompetencje. 

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy, na przykład poprzez e-mail: lowe@laszczow.pl 

/-/ Aneta Tywoniuk-Małysz