Od września 2023 r. uczniowie klas IV realizują projekt edukacyjny „Moja Mała Ojczyzna’’. Celem projektu jest poznanie najbliższego otoczenia, dostrzeganie piękna najbliższej okolicy, kultywowanie tradycji, rozwijanie poczucia przynależności do środowiska szkolnego i regionalnego oraz kształtowanie tożsamości narodowej.

Założone cele realizowane są poprzez różne formy działalności: wycieczki do miejsc pamięci narodowej, lekcję w szkolnej Izbie Tradycji, wywiady z dziadkami, tworzenie drzewa genealogicznego rodziny, prezentację pamiątek rodzinnych, wyszukiwanie informacji o historii swojej miejscowości. Projekt będzie kontynuowany w II półroczu roku szkolnego 2023/2024.

Wykorzystują pasję poznawczą uczniów klas czwartych, zamierzamy rozbudzić zainteresowanie historią naszej małej Ojczyzny, a także wyrabiać u dzieci poczucie poszanowania dorobku minionych pokoleń. Uważamy, że każde działanie, które ocala od zapomnienia ma sens.

Urszula Janicka