Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaszczowie
ogłasza akcję „Pomóż nadać nazwę i logo dla Naszego Przedszkola”

Regulamin

Akcja będzie inspiracją do nadania nazwy i logo Naszego Przedszkola.
1. Postanowienia ogólne
a) Organizatorem akcji jest Zespół Szkolno-Przedszkolny, Gminne Przedszkole w Łaszczowie.
b) Koordynatorami Akcji są: Marlena Stepuch, Magdalena Jurkiewicz, Karolina Kur.
c) Regulamin Akcji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej zespołu.

2. Cele akcji:
a) Wyłonienie ciekawych pomysłów na nazwę i logo naszego Przedszkola
b) Rozwijanie pomysłowości i ekspresji twórczej.
c) Zachęcanie do wspólnego spędzania czasu i twórczej działalności w rodzinach.

3. Zasady udziału w akcji:
a) Uczestnikiem akcji może być rodzic, dziecko, absolwent lub sympatyk przedszkola.
b) Uczestnictwo w akcji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
c) Uczestnik jest zobowiązany przestawić autorski projekt, nigdzie wcześniej nie publikowany.
d) Organizator akcji sugeruję, aby nazwa nawiązywała na nazwy grup przedszkolnych.
e) Każdy uczestnik może przedstawić tylko jeden projekt logo i propozycję nazwy, wyjątek stanowi rodzeństwo, które uczęszcza do przedszkola i może zrobić projekt wspólnie.
f) Uczestnictwo w akcji jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Organizatora – załącznik nr 1.
g) Każdy uczestnik powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 2.

4. Miejsce i termin składania prac z propozycją nazwy i logo Przedszkola:
a) Propozycję można składać od 10.10.2023r. do 15.12.2023r.
b) Propozycję, które nie spełniają wymagań zawartych w regulaminie, nie będą podlegały ocenie Komisji.
c) Propozycję należy składać w Gminnym Przedszkolu w Łaszczowie
d) Propozycję dostarczone po terminie nie będą oceniane.
e) Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.

5. Kryteria prac:
a) Zgodność projektu z danymi naszego Przedszkola
b) Oryginalność znaku i nazwy,
c) Estetyka wykonania Logo

6. Rozstrzygnięcie akcji:
a) Propozycję oceni Komisja powołana przez Organizatora.
b) Spośród zgłoszonych propozycji Komisja wybierze jedną pracę z Logo i jedną z nazwą przedszkola.
c) Organizator zastrzega sobie prawo zmodyfikowania zgłoszonej propozycji lub połączenia dwóch lub więcej.

7. Nagrody:
a) Dla laureatów Akcji przewidziano nagrody rzeczowe.
b) Zwycięska propozycja będzie podstawą do wszczęcia procedury nadania nazwy i Logo dla Przedszkola.