Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaszczowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie ogłasza konkurs na

PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ  „Życie i działalność generała Władysława Sikorskiego”

Regulamin konkursu:

§ 1
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów kl. IV-VIII w dwóch kategoriach klasy IV- VI i klasy VII-VIII
Szkoły Podstawowej im. Gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie.

§ 2
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej 40 rocznicy nadania imienia Generała Władysława Sikorskiego Publicznej Szkole Podstawowej w Łaszczowie

§ 3
Cele konkursu:

• pogłębienie wiedzy na temat życia i działalności Generała Władysława Sikorskiego.
• rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną,
• kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji,
• wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich,

§ 4
Sposób przeprowadzenia konkursu: Prace mogą być wykonywane indywidualnie bądź w zespołach 2 osobowych.
• Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint Online (aplikacja dostępna w Office 365) i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programach (z rozszerzeniem *.ppt)
• Jako nazwę plików należy wpisać swoje nazwisko i imię.
• W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych (na ostatnich slajdach prezentacji).
• Kryteria oceniania prac wykonanych indywidualnie i zespołowo są takie same. Prezentacja powinna zawierać 10 do 20 slajdów.

§ 5
Miejsce i termin składania prac. Prace należy przesłać na adres e-mail: a.klyz@sp.laszczow.pl
Prace przyjmowane będą do dnia 20.03.2023 r.
Wyniki ogłoszone zostaną 27.03.2023 r. na stronie zespołu.

§ 6
Kryteria oceny prac konkursowych: Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz umieszczone na szkolnej stronie internetowej.

§ 7
Komisja najwyżej oceni prace: które temat ujęły w sposób interesujący i przyciągający uwagę:
• które charakteryzują się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi przemyśleniami,
• które są napisane językiem zrozumiałym dla jak najszerszego grona osób, mające walory edukacyjne i popularyzacyjne.
• zwróci uwagę także na zawartość prezentacji (fragmenty filmów, muzyka)
• efekt wizualny (projektowanie slajdów – animacja)
• przejrzystość,
• techniczna poprawność wykonania.

§ 8
Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody oraz możliwość otrzymania oceny celującej z informatyki i języka polskiego.

§ 9
Postanowienia końcowe Decyzja komisji oceniającej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu. Akceptacja powyższego regulaminu wiąże ze sobą prawo do późniejszego wykorzystania prac przez szkołę.