Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaszczowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie, zaprasza uczniów klas V-VIII do udziału w Szkolnym Konkursie Wiedzy  „Życie i działalność polityczna gen. Władysława Sikorskiego”.

Regulamin konkursu

Organizatorzy: Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie, odpowiedzialni – p. U. Janicka, p. M. Dziki.

Cele konkursu:

 • popularyzacja wiedzy o patronie szkoły,
 • poszerzanie nabytej wiedzy i umiejętności, rozwijanie zainteresowań uczniów,
 • doskonalenie umiejętności samokształcenia i korzystania z różnych źródeł wiedzy,
 • kształtowanie postaw patriotycznych.

Uczestnicy konkursu:

 • konkurs adresowany jest dla uczniów klas V, VI, VII, VIII.

Forma konkursu:

 • konkurs jest jednoetapowy i składa się z pytań jednokrotnego wyboru i zadań otwartych.

Termin konkursu: 15 luty 2023 r.

Ocena pracy:

 • oceny pracy dokona jury powołane przez Organizatora.
 • wyniki konkursu podane będą w terminie do 28 lutego 2023 r.
 • decyzje jury są ostateczne.

Nagrody:

 • zwycięzcy i uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe,
 • uczniowie, którzy uzyskają najwyższe wyniki, zostaną nagrodzeni cząstkową oceną celującą z historii,
 • informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.

Postanowienia końcowe:

 • udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez rodziców/opiekunów prawnych na publikację i przetwarzanie danych osobowych uczniów wyłącznie na potrzeby konkursu (załącznik),
 • pytania dotyczące konkursu można kierować na adres: u.janicka@sp.laszczow.pl

Literatura:

Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia

/-/UJ