W związku ze zbliżającą się uroczystością 40-lecia nadania imienia i sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaszczowie serdecznie zaprasza, Uczniów, ich Rodziców, Absolwentów, Pracowników, Nauczycieli i mieszkańców Gminy Łaszczowa do udziału w otwartym konkursie „Zaprojektuj LOGO szkoły”.

 

REGULAMIN
Konkursu „Zaprojektuj logo szkoły”

Organizator:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie ul. Chopina 11, 22-650 Łaszczów

Terminy:  dostarczenie prac do 13 stycznia 2022 r.

Cele konkursu

 • zachęcenie i motywowanie uczestników konkursu do zaangażowania, współpracy oraz działania na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie,
 • opracowanie LOGO – identyfikacji wizualnej, informacyjnej, promocyjnej i korespondencyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie,
 • rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej uczestników konkursu,
 • umożliwienie uczestnikom konkursu zaprezentowania swojego talentu plastycznego.

Zasady konkursu:

 • w konkursie mogą wziąć udział wszyscy Uczniowie Szkoły, Absolwenci Szkoły, Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy,
 • uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt,
 • prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie,
 • uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie,
 • uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu,
 • LOGO nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym,
 • każdy uczestnik konkursu może przesłać dowolną ilość prac.

Warunki techniczne:

 1. Projekt LOGO powinien nadawać się do wykorzystania zarówno na przedmiotach codziennego użytku, materiałach promocyjnych i reklamowych, na nośnikach elektronicznych, grafice komputerowej i internetowej.
 2. Projekt LOGO może być wykonany dowolną techniką.
 3. Prace konkursowe powinny być wykonane na białym papierze formatu A4 lub A3.
 4. W przypadku prac wykonanych przy pomocy techniki komputerowej należy oddać wydruk pracy na białym papierze formatu A4 lub A3 oraz wersję elektroniczną (na płycie CD, innym cyfrowym nośniku danych lub przesłać e-mailem na adres  dyrektor@sp.laszczow.pl  z dopiskiem: Konkurs „Zaprojektuj logo szkoły”).

Kryteria oceny:

 • zgodność elementów LOGO z danymi Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie (skojarzenie z Naszą szkołą),
 • budowa LOGO zgodna z podanymi powyżej wymogami dotyczącymi formy prezentacji,
 • czytelność i funkcjonalność LOGO oraz łatwość jego zapamiętania,
 • estetyka wykonania.

Nagrody:

 • Komisja Konkursowa wyłoni najlepsze prace, które będą uhonorowane nagrodami,
 • miejsce pierwsze jest zwycięzcą konkursu,
 • decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna,
 • wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

Warunki dostarczania prac:

 • Do pracy (na odwrocie) musi być przyklejona, wypełniona DRUKOWANYMI LITERAMI karta zgłoszeniowa (załącznik do regulaminu).
 • Prace należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2022 r.
 • Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane przez jury.
 • Prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji projektu nagrodzonej pracy konkursowej.

Przetwarzanie danych osobowych.

 • Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest ZEspo,l Szkolno-Przedszkolny w Łaszczowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie.
 • Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników niniejszego Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu: realizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu, wręczenia nagród.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w  Konkursie. Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 • Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i wizerunku jako uczestnik Konkursu na stronie Organizatora.

Karta zgłoszenia projektu LOGO