REGULAMIN BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W  ŁASZCZOWIE

 1. Biblioteka służy uczniom, nauczycielom, pracownikom administracji szkoły i rodzicom.
 2. Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism korzystać można:
 • wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe),
 • czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma),
 • wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (komplety) przekazane do dyspozycji nauczyciela.
 1. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki (w tym tylko jedną lekturę obowiązkową) na okres dwóch tygodni.
 2. Uczniowie przygotowujący się do konkursów maja prawo do wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo.
 3. Nie wolno przetrzymywać książek.
 4. Wypożyczoną książkę należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Zauważone uszkodzenia zgłasza się nauczycielowi.
 5. Uczeń, który zgubił książkę biblioteczną, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza, o wartości odpowiadającej aktualnej cenie książki zagubionej (zniszczonej).
 6. Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku zgodnie z potrzebami szkoły.
 7. Wszystkie wypożyczone książki muszą wrócić do biblioteki na trzy tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW
Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników (materiałów edukacyjnych) uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie w roku szkolnym 2020/2021.

Podstawa prawna:

 • art. 64 ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 16 marca 2017r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 691).
 1. Podręczniki i materiały edukacyjne są własnością Szkoły.
 2. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową.
 3. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Wychowawca pobiera materiały ćwiczeniowe. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do podpisania oświadczenia odbioru.
 4. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia Dyrektor Szkoły może zażądać od rodziców/ opiekunów prawnych zwrotu kosztów zakupu podręczników .
 5. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego do 10 września (w miarę dostępności podręczników).
 6. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych) lub może zapłacić 100 % wartości.
 7. O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników (materiałów edukacyjnych) decyduje nauczyciel po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem. Uczniowie przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym wraz z wychowawcą oddając i wypożyczając podręczniki (materiały edukacyjne).
 8. Zwrot wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych), dokonuje się w terminie określonym przez szkołę i podanym przez nauczyciela bibliotekarza, do wiadomości wychowawcy. Wychowawca informuje uczniów i rodziców o wyznaczonej dacie dokonania zwrotu do biblioteki najpóźniej 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 9. Uczeń zobowiązany jest do podpisania podręczników imieniem i nazwiskiem w wyznaczonym miejscu, przechowywania w okładce, chronienia przed zniszczeniem lub utratą.
 10. W podręczniku nie wolno niczego pisać ani zaznaczać.
 11. Za uszkodzenie uznaje się zalanie książki, sklejone kartki, wyrwane kartki, podarte kartki, rozerwanie książki, trwałe popisanie na książce.
 12. Rodzic, którego dziecko zgubiło lub uszkodziło podręcznik, uniemożliwiając jego dalsze wypożyczanie zobowiązany jest do zakupienia nowych podręczników.
 13. Rodzic/ opiekun prawny podpisuje regulamin, że zapoznał się z niniejszymi procedurami wypożyczenia bezpłatnych podręczników i będzie się do nich stosował.