Rozpoczynamy realizację projektu LOWE w Gminie Łaszczów

Od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. Gmina Łaszczów realizować będzie projekt, w ramach którego planuje utworzyć Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Publicznej Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie. Projekt „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych” realizowany będzie w ramach w Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

rekrutacja

Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie
informuje, że w dniach od 23 marca 2020 r. do 8 kwietnia 2020 r.
przyjmowane będą zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły
oraz wnioski o przyjęcie dzieci spoza obwodu szkoły
do klas pierwszych rozpoczynających naukę w  roku szkolnym 2020/21