Start » Dokumenty szkoły » Obowiązki nauczyciela w zakresie bhp

Obowiązki nauczyciela w zakresie bhp

Obowiązki nauczyciela w zakresie bhp

Znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest warunkiem odpowiedzialnego wypełniania obowiązków przez każdego nauczyciela, w tym zwłaszcza:

 

 • Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. nr  256 z 2004, poz. 2572 ze zmianami)
 • 6 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U . z 2006 r., Nr 97, poz. 674  ze zmianami) cyt.:„ Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w tym zadania związane
  z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;  wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;  dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego….”,
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., nr 6, poz. 69 ze zmianami)
 • Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zmianami) oraz innych przepisów,  (ustaw i wykonawczych
  i rozporządzeń) regulujących pracę z dziećmi i młodzieżą.
 1. Obowiązki nauczyciela przed rozpoczęciem zajęć:
 • posiadać wiedzę dotyczącą bhp w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z powierzonym stanowiskiem pracy lub pełnioną funkcją,
 • odbyć w tym zakresie stosowne instruktaże i szkolenia,
 • znać obowiązujące w szkole instrukcje i regulaminy dotyczące bezpiecznej organizacji pracy,
 • po dzwonku kończącym przerwę otworzyć klasę, przejąć uczniów od nauczyciela dyżurnego.
 1. Obowiązki w klasie:
 • nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy,
 • zwrócić uwagę na stan techniczny pomieszczenia,
 • sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji  nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów,
 • zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, np.: czy nie są zbite lub pęknięte,
 • zwrócić uwagę na stan instalacji elektrycznej, czy np.: nie są powyrywane kontakty,
 • sprawdzić czy nie ma zniszczonych stołów i krzeseł, co może zagrażać bezpieczeństwu uczniów,
 • w przypadku stwierdzenia usterek lub gdy sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek powiadomienia o tym dyrektora szkoły celem spowodowania usunięcia zagrożenia.
 • do czasu usunięcia zagrożenia nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć
  w danym miejscu.
 • przed rozpoczęciem lekcji winien zadbać o wywietrzenie sali,
 • sprawdzić temperaturę, oraz oświetlenie sali lekcyjnej, pracowni gdy zachodzi konieczność korzystania ze sztucznego światła,
 • nauczyciel decyduje o przebiegu zajęć,
 • zapoznaje uczniów z regulaminem pracowni i instrukcjami obsługi sprzętu będącego do ich dyspozycji,
 •  nauczyciel określa  zasady korzystania z sali lekcyjnej, pracowni i pomocy dydaktycznych,
 • informuje o  przebiegu lekcji oraz o środkach i zasadach bezpieczeństwa,
 • podczas zajęć nauczyciel nie może uczniów pozostawić bez żadnej opieki,
 •  w nadzwyczajnej sytuacji winien wyprowadzić uczniów z sali, pracowni oraz  zgłosić to nauczycielowi z sali obok,  (sytuacja taka nie zwalnia go od odpowiedzialności za uczniów),
 • uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel powinien zwalniać pojedynczo. Winien brać pod uwagę fakt, iż uczniowie najczęściej dopuszczają się nierozważnych czynów kiedy są w grupach bez opieki dorosłych,
 • w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli zaistnieje taka potrzeba musi udzielić pierwszej pomocy i  bezzwłocznie powiadomić o zdarzeniu dyrektora,
 • powinien także kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie lekcji. Korygować zauważone błędy w pozycji siedzenia,
 • zadbać o czystość, ład i porządek sali lekcyjnej, pracowni podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu,
 • po skończonej lekcji powinien sam otworzyć drzwi, by nie dopuścić do gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniów (może to spowodować uderzenie
  w przechodzących na korytarzu,
 • nauczyciel obowiązany jest  przestrzegać ustalonych godzin rozpoczynania
  i kończenia lekcji oraz do respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.

Nadzór nad uczniami w czasie przerw międzylekcyjnych, a także przed i po zajęciach określa regulamin dyżurów. Organizację i harmonogram dyżurów nauczycieli ustala dyrektor szkoły po rozpoznaniu potrzeb szkoły. W czasie przerw uczniowie pozostają pod nadzorem i opieką nauczycieli. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych powinni przebywać na boisku szkolnym (na świeżym powietrzu).

 1. Obowiązki nauczyciela dyżurnego podczas przerw międzylekcyjnych
  i przed rozpoczęciem zajęć:

Podczas pełnienia dyżuru nauczyciel obowiązany jest do:

 • punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi,
 • znać regulaminy pełnienia dyżuru obowiązujące na poszczególnych kondygnacjach, boisku
  i pozostałym terenie szkoły,
 • aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających
  od przyjętych norm,
 • reagowania na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów; bieganie, siadanie na poręczach schodów, parapetach okiennych, wchodzenia na drzewa, płoty ),
 • przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych (przewiewy),
 • dbania by uczniowie nie śmiecili, brudzili, dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin,
 • zwracania uwagi na przestrzeganie przez młodzieżą ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego i sal lekcyjnych,
 • dopilnowania, by w czasie przerw sale lekcyjne były wywietrzone – nie powinno się otwierać dużych skrzydeł okiennych,
 • dopilnowania i egzekwowania, zakazu opuszczali terenu szkoły podczas przerwy,
 • niedopuszczania do palenia papierosów, na terenie szkoły,
 • kontrolowania toalet szkolnych.
 • natychmiastowego reagowania w przypadku pojawienia się na terenie szkoły osób postronnych.

4. Powinności nauczyciela w przypadku różnych zagrożeń bhp:

Każdy nauczyciel ma obowiązek znać numery telefonów alarmowych, zapoznać się
z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego w szkole i ją przestrzegać. Winien posiadać umiejętność posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i  znać  obowiązki postępowania na okoliczność różnych zagrożeń:

 • postępowania w razie zauważenia ognia,
 • sygnały alarmowe na wypadek różnych zagrożeń,
 • plany ewakuacyjne i oznakowanie dróg ewakuacyjnych,
 • zasady zachowania w różnych sytuacjach i wynikające z tego obowiązki.

O sprawnym przeprowadzeniu ewakuacji szkoły  decydują wcześniej podjęte i sprawdzone działania  i ustalenia:

 • Nauczyciel zna szczegółowy plan ewakuacji z każdej kondygnacji budynku szkolnego, na którym prowadzi zajęcia lub pełni dyżur.
 • Potwierdza zapoznanie się z zasadami zgodnego z nim postępowania.
 • Przestrzega zasadę, iż młodzież opuszczając sale lekcyjną, pracownię zabiera przedmioty przyniesione ze sobą (bez odzieży wierzchniej pozostawionej w szatni).
 • Nauczyciel zamyka drzwi do sali lekcyjnej, klucze odnosi do pokoju nauczycielskiego. Dokładnie sprawdza, czy nie pozostał w nich żaden uczeń. Pracownie, które mają być zamykane/ np. informatyczna/ powinien określać odpowiedni zapis w planie ewakuacji, a nauczyciele uczący w tych pomieszczeniach klucze do nich przekazują dyrektorowi.
 • Nauczyciel opiekuje się uczniami klasy, z którymi w danym momencie miał lekcję,
  aż do odwołania alarmu.
 • Uczący zabezpiecza dokumentację ( dzienniki lekcyjne, itp.), zabiera ją ze sobą.
 • Nauczyciel i uczniowie powinni czekać na odwołanie alarmu w bezpiecznej odległości, we wcześniej w planie ewakuacji wyznaczonych miejscach.
 • Nauczyciel po doprowadzeniu uczniów w wyznaczone miejsce zgłasza prowadzącemu akcję stan liczebny uczniów i opiekuje się nimi do czasu innych ustaleń dyrektora lub osoby dowodzącej akcją.
 • Po uzyskaniu zgody kierującego akcją ewakuacyjną dyżurni klas wraz z opiekunem mogą odebrać płaszcze z szatni dla całej klasy.

5. Postępowanie nauczyciela podczas wypadku:

Uczniowie i wszyscy pracownicy szkoły są obowiązani do natychmiastowego informowania nauczyciela prowadzącego zajęcia, albo dyżurnego na przerwie, o każdym zaistniałym lub zauważonym wypadku.

 

Nauczyciel powinien:

 • Udzielić uczniowi, który uległ wypadkowi pierwszej pomocy.
 • Zgłosić wypadek dyrektorowi szkoły.
 • W przypadku przebywania poza terenem szkoły zapewnić uczniowi pomoc medyczną najczęściej poprzez wezwanie pogotowia ratunkowego.
 • Przebywając poza szkołą niezwłocznie zawiadomić o wypadku rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego ucznia lub osobę sprawującą nad nim opiekę.
 • Zabezpieczyć miejsce wypadku, nie dokonywać w tym miejscu żadnych zmian.
 • Postępować zgodnie z dalszymi ustaleniami dyrektora szkoły lub osoby przez niego wyznaczonej.
 • Złożyć szczegółowe wyjaśnienia zespołowi prowadzącemu postępowanie dotyczące ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

 

 1. Powinności nauczyciela w zakresie bhp w czasie organizacji wycieczki szkolnej lub innej imprezy:

Organizator wyjścia/wyjazdu uczniów poza teren szkoły odpowiada za zdrowie
i bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów. Powinien posiadać stosowne kwalifikacje do prowadzenia wybranej formy wycieczki. Uczestnicy znajdują się pod jego stałym nadzorem.

Nauczyciel obowiązany jest:

 1. Opracować program wycieczki i regulamin pobytu, wypełnić kartę wycieczki imprezy i przedłożyć ją dyrektorowi do zatwierdzenia.
 2. Uzyskać zgodę rodziców (opiekunów prawnych ) na udział ich dzieci  w wycieczce. Nie dotyczy wycieczki przedmiotowej realizowanej w ramach procesu dydaktycznego danego przedmiotu..
 3. Sprawdzić czy u uczniów nie wystąpią przeciwwskazania zdrowotne ograniczające ich uczestnictwo w wycieczce.(Informacja, oświadczenie rodziców, opiekunów prawnych)
 4. Ustalić liczbę opiekunów i określić dla nich obowiązki.
 5. Zapoznać uczniów z regulaminem imprezy – wycieczki.
 6. Przestrzegać zasady opieki nad uczniami:
 • stale sprawdzać stan liczebny uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu,
  w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego,
 • pamiętać, że tzw. „ czas wolny” nie zwalnia nauczyciela odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów, ( ww. przepisy nie przewidują sytuacji bez opieki osób do tego upoważnionych – 13.ww. rozporządzenia cyt.: ”Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby”),
 • czuwać nad przestrzeganiem regulaminu, w razie potrzeby dyscyplinować uczestników.
 • w chwili wypadku nauczyciel / kierownik wycieczki/ koordynuje przebieg akcji ratunkowej, ponosi pełną odpowiedzialność za podjęte działania,
 • dbać by przestrzegane były ustalone szkolne normy opieki nad uczniami,
 • /w osiedlu, miejscu zamieszkania, przy korzystaniu z pojazdów, zmianie miejscowości, korzystaniu ze sprzętu specjalistycznego, w turystyce kwalifikowanej, wyjściach na szlaki turystyczne itp./,
 • jeśli wycieczka udaje się w rejony powyżej 1000 m n.p.m. oraz w parkach narodowych
  i rezerwatach musi być prowadzona przez przewodnika z odpowiednimi kwalifikacjami na dany teren,(szczegółowe przepisy przewidują również przewodników w innych sytuacjach),
 • zapoznać uczestników z regulaminami obowiązującymi w miejscach noclegu, planami ewakuacji, regulaminami korzystania z różnych urządzeń itp.,
 • na wycieczkę zabrać dobrze wyposażoną apteczkę,
 • nauczyciel – kierownik wycieczki, imprezy, wyznaczony przez dyrektora szkoły może wyrazić zgodę na kąpiel jedynie w kąpieliskach strzeżonych, pod stałą obserwacją
  i nadzorem nauczyciela i ratownika, w grupach liczących nie więcej niż do 15 uczniów,
 • ponadto powinien:
 • Zapoznać uczestników z regulaminem obiektu.
 • Czuwać nad jego przestrzeganiem.
 • Zgłosić kierownikowi obiektu wejście zorganizowanej grupy.
 • Uzgodnić z kierownikiem warunki korzystania z kąpieli.
 • podczas wycieczki rowerowej grupa nie może przekroczyć 15 osób (razem
  z opiekunem), każdy uczestnik musi posiadać kartą rowerową,
 • nauczyciel – opiekun grupy obowiązany jest do zwracania szczególnej uwagi na bezpieczeństwo i przestrzeganie zasad i przepisów p.poż.,
 • na nie dotykanie przez uczestników podejrzanych przedmiotów – niewybuchów
  i niewypałów,
 • bezwzględnie musi odwołać wyjście w teren podczas burzy, silnego mrozu, śnieżycy, gołoledzi i podobnych niesprzyjających warunków atmosferycznych,
 • zabronić korzystania przez uczniów ze ślizgawek na zamarzniętych rzekach, jeziorach i stawach.
 • sprawdzić imiennie czy uczestnicy wycieczki są objęci jedną z form powszechnego ubezpieczenia dzieci i młodzieży, o ile nie podjąć w tym względzie odpowiednie czynności.
 1. Powinności nauczyciela w zakresie bhp w czasie przejazdów autokarowych:
 • sprawdzanie stanu liczebnego uczestników imprezy wycieczki w czasie oczekiwania oraz wewnątrz pojazdu,
 • dopilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu miejsc w pojeździe,
 • przestrzeganie zasady- nauczyciel wsiada ostatni i wysiada pierwszy,
 • ustalenie sposobu porozumiewania się z kierowcą w czasie jazdy,
 • zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się w czasie oczekiwania i przejazdu,
 • zapewnienie bezpiecznego wsiadania i wysiadania uczniów, a także w zależności od sytuacji przejścia do szkoły, miejsca zbiórki, zwiedzanego obiektu, a po zakończeniu transportu zapewnienie bezpiecznego rozejścia się do domów. W razie potrzeby,
  w zależności od usytuowania przystanku, miejsca zaparkowania, do przeprowadzania dzieci na drugą stronę jezdni,
 • przestrzeganie obowiązku wysiadania przez dzieci i młodzież z pojazdu tylko na parkingach.
 • zorganizowanie bezpiecznego wysiadania w razie konieczności zatrzymania się na trasie, na skutek z zaistniałych okoliczności zmuszających do opuszczenia pojazdu przez dzieci młodzież.
 • zabezpieczenia wyjścia na prawe pobocze, zgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy i wyprowadzenie w bezpieczne miejsce.
 • niedopuszczenie do przewozu dzieci i młodzieży w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwa zdrowia i życia.

 

Kalendarz

Styczeń 2020
P W Ś C P S N
« Wrz    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031