Start » Dokumenty szkoły » PROCEDURA SKARG I WNIOSKÓW

PROCEDURA SKARG I WNIOSKÓW

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaszczowie

Obowiązujące przepisy prawne regulujące postępowanie w sprawach skarg i  wniosków :ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA /Dz.U.z 2000 r. Nr 98,poz.1071 z późn.zm./, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków /Dz.U.Nr 5,poz.46/

 1. Rodzice oraz uczniowie mają prawo do składania skarg i wniosków w sprawie zadań i działalności Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaszczowie.
 2. Skargi mogą być składane w formie ustnej lub pisemnej, indywidualnie lub zbiorowo. Mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą lub telefaksu, mailem lub ustnie.
 3. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska ( nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
 4. Skargi zbiorowe muszą być podpisane przez przedstawicieli Rady Oddziałowej lub Rady Rodziców.
 5. Dyrektor Publicznej  Szkoły Podstawowej w Łaszczowie przyjmuje skargi i wnioski w godzinach pracy.
 6. Pracownik administracji przyjmuje w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy tj. od 7,3o – 15,3o.
 7. Pracownik przyjmujący skargi i wnioski sporządza protokół przyjęcia zawierający :
 • datę skargi
 • imię ,nazwisko i adres składającego skargę,
 • zwięzłe określenie sprawy,
 • imię i nazwisko przyjmującego skargę,
 • podpis składającego skargę.
 1. Przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie i rejestrowanie skarg i wniosków koordynuje sekretarz szkoły, który czuwa nad :
 • terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz udzielaniem odpowiedzi,
 • prowadzi rejestr skarg i wniosków,
 • udziela zgłaszającym się w sprawie skarg i wniosków niezbędnych informacji o toku załatwienia sprawy,
 • organizuje przyjęcie składającego skargę przez dyrektora,
 • opracowuje analizy rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
 1. Jeżeli dyrektor otrzymał skargę i nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie – nie później niż w terminie 7 dni – przekazać skargę właściwemu organowi, zawiadamiając jednocześnie skarżącego.
 2. Skarga powinna być rozpatrzona bez zwłoki, jednak gdy wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – to powinna być załatwiona w terminie
  1 miesiąca od daty otrzymania, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż
  w ciągu 2 miesięcy od wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
 3. W razie niemożności załatwienia sprawy w ciągu miesiąca, dyrektor szkoły zobowiązany jest zawiadomić skarżącego o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia sprawy oraz
  o przewidywanym terminie jej rozpatrzenia.
 4. Pisemne zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku powinno zawierać : numer sprawy, wskazanie w jaki sposób skarga lub wniosek zostały załatwione oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi lub wniosku.
 5. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje dyrektor szkoły.
 6. W przypadku każdej skargi rodziców przysługuje odwołanie do organu wyższego, którymi są:
 • organ prowadzący szkołę czyli Gmina Łaszczów
 • organ sprawujący nadzór pedagogiczny czyli Lubelski Kurator Oświaty.

 

 

 

 

Protokół przyjęcia skargi/ wniosku

 

 

 1. Data …………………………………………………………
 2. Imię i nazwisko składającego skargę/wniosek : …………………………………………………………..
 3. Adres składającego skargę/wniosek :………………………………………………………………………….
 4. Określenie sprawy :

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 1. Imię i nazwisko, stanowisko przyjmującego skargę/wniosek : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 1. Podpis składającego wniosek

 

………………………………………………………………………

 

Kalendarz

Styczeń 2020
P W Ś C P S N
« Wrz    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031