Start » Dokumenty szkoły » PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie

ROK SZKOLNY 2017/2018

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (DZ.U. z 2017r., poz.59) ogłoszona 11 stycznia 2017r.

2. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podst. programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017r. poz.356)

 

Program wychowawczo – profilaktyczny  naszej Szkoły opiera się na humanistycznych
i uniwersalnych wartościach, odwołujących się do praw dziecka, ucznia i rodziny. Program został przygotowany z uwzględnieniem zasad pedagogiki oraz przepisów prawa, a także zobowiązań wynikających z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz konwencji o Prawach Dziecka. Prawidłowy rozwój dziecka uzależniony jest od zaspokojenia jego potrzeb, a w szczególności:

 

 • poczucia bezpieczeństwa,
 • otoczenia opieką,
 • bycia zauważonym i docenionym ,
 • potrzeby kontaktów z rówieśnikami ,
 • potrzeby przyjaźni,
 • potrzeby ruchu, zabawy, aktywności,
 • potrzeby rozwijania zainteresowań ,
 • potrzeby akceptacji, poczucia własnej wartości,
 • potrzeby odnoszenia sukcesów,
 • zaspokojenia ciekawości świata

Szkolny Program Profilaktyki powstał w oparciu o diagnozę sytuacji wychowawczej w szkole przeprowadzoną wśród uczniów rodziców i nauczycieli w Łaszczowie.

Diagnoza środowiska szkolnego została dokonana w oparciu o:

 • Obserwacje dyrekcji, nauczycieli, wychowawców, pedagoga szkolnego i innych pracowników szkoły,
 • Rozmowy z uczniami, rodzicami i nauczycielami,
 • Wnioski z ewaluacji wewnętrznej,
 • Analizę dokumentacji szkolnej (dokumentacji wychowawców klas, sprawozdań z działalności zajęć pozalekcyjnych, biblioteki, pedagoga szkolnego).

 

 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb

rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie

treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.

Uczniowie naszej szkoły pochodzą z terenu gmin Łaszczów i Rachanie. Część z nich mieszka w Łaszczowie, część w okolicznych wioskach. Środowisko uczniów jest na bieżąco monitorowane przez nauczycieli, pedagogów szkoły. Uczniowie w większości pochodzą z rodzin pełnych, wydolnych wychowawczo, jednak są też dzieci z rodzin niepełnych, objętych opieką socjalną, niewydolnych wychowawczo i to właśnie one wymaja największego wsparcia w zakresie wychowania i profilaktyki.

 

Wartości wybrane przez społeczność szkolną

Wartości, jakimi się kierujemy to: wrażliwość, szacunek, uczciwość, zrozumienie, samodzielność, poczucie własnej godności i tolerancja. W pracy odwołujemy się do tradycji szkoły, a naszą dewizą

jest życzliwość i otwartość.

 

Model absolwenta szkoły:

Uczeń kończący naszą szkołę dobrze funkcjonuje w swoim środowisku, w domu
i w szkole. Jest pogodny, ma pozytywny, choć nie bezkrytyczny stosunek do otaczającej
go rzeczywistości. Posiada umiejętność efektywnego komunikowania, współpracy oraz kontrolowania własnych emocji. Jest świadomy dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata. Dba
o swoje zdrowie i sprawność fizyczną. Traktuje zdobywanie wiedzy jako podstawę własnego rozwoju. Działania zawarte w programie wychowawczo – profilaktycznym zmierzają do ukształtowania takiego modelu absolwenta, który niezależnie od indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i talentów będzie wyposażony w zespół cech uniwersalnych, warunkujących właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Absolwent jest:

 • dobrym obywatelem, świadomym swych praw i obowiązków , posiadającym godność,  poczucie własnej wartości, szanującym prawa innych;
 • człowiekiem aktywnym , ciekawym świata i wiedzy, ma różnorodne zainteresowania, chętnie gromadzi różne wiadomości;
 • człowiekiem uczciwym, tolerancyjnym i odpowiedzialnym, odróżniającym dobro od zła, kierującym się zasadami moralnymi;
 • człowiekiem dbającym o własny rozwój duchowy, wrażliwym na piękno, szanującym dorobek ludzkości w dziedzinie kultury i sztuki;
 • człowiekiem dbającym o zdrowie i kondycję fizyczną oraz świadomym ich zależności od stanu środowiska naturalnego.

Cele ogólne:

 • Przygotowanie do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich
 • Organizacja procesu wychowania i profilaktyki dziecka w środowisku lokalnym przy współpracy z sojusznikami szkoły w celu tworzenia wspólnego programu wychowawczo – profilaktycznego .
 • Rozwijanie patriotyzmu oraz zasad poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kulturowe Europy i świata.
 • Upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska

Wykształcenie u uczniów:

 • Umiejętności współżycia i współdziałania społecznego poprzez działalność organizacji uczniowskich, funkcjonowanie samorządów klasowych i samorządu szkolnego.
 • Umiejętności prowadzenia zdrowego stylu życia.
 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia we wszystkich wymiarach: – intelektualnym – psychicznym – społecznym – zdrowotnym – estetycznym – moralnym – duchowym – emocjonalnym w procesie nauczania i zajęciach pozalekcyjnych.
 • Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych oraz samodzielnego myślenia i sprawnego działania.
 • Podniesienie autorytetu rodziny poprzez współdziałanie nauczycieli, rodziców w jednolitym systemie wychowawczym.
 • Tworzenie kultury pozytywnych wzorów.

Cele szczegółowe:

I. Kształtowanie postaw prospołecznych:

– uczeń przestrzega norm społecznych i przepisów statutu szkoły

– zna i kultywuje wartości ogólnoludzkie (pojęcie dobra i zła)

– uczeń potrafi nawiązywać poprawne postawy prospołeczne,

– bierze odpowiedzialność za własne uczynki, postępowanie

– reaguje właściwie w różnych sytuacjach zagrożenia wobec siebie i innych

– uczeń szanuje cudzą i własną wartość oraz pracę

– bierze aktywny udział w akcjach charytatywnych,

– wykazuje się kulturą życia codziennego

– dostrzega potrzeby innego człowieka – angażuje się w wolontariat.

II. Kształtowanie postaw patriotycznych:

– zna słowa i melodię hymnu narodowego

– kulturalnie zachowuje się w miejscach Pamięci Narodowej, w czasie uroczystości szkolnych, w kościele i na cmentarzu

– bierze aktywny udział w uroczystościach szkolnych

– opiekuje się miejscami pamięci narodowej, pamięta o poległych w czasie II wojny światowej

– nosi odpowiedni strój w czasie świąt szkolnych, akademii

 

III. Kształtowanie postaw prozdrowotnych:

– uczeń wie jakie zachowania chronią siebie i innych,

– aktywnie spędza czas wolny,

– zna i stosuje zasady zdrowego trybu życia oraz właściwych nawyków zdrowotnych

– dba o higienę osobistą

– posiada wiedzę o tym, jak uniknąć chorób cywilizacyjnych

– odmawia używania używek w sytuacji nacisku grupowego

– zna zagrożenia i wie jak się chronić przed uzależnieniami takimi jak: narkomania, alkoholizm, nikotynizm, lekomania, uzależnienie od komputera

 

Metody stosowane do realizacji wyznaczonych celów:

– gry i zabawy,

– twórczość artystyczna dzieci,

– projekty,

– odgrywanie ról (symulacje, inscenizacje, dramy, scenki rodzajowe),

– praca w terenie,

– wycieczki tematyczne, turystyczno- krajoznawcze.

– pogadanki

– spotkania profilaktyczne

Formy pracy:

– praca w zespołach zadaniowych,

– praca w zespołach,

– praca indywidualna,

– koła przedmiotowe,

– zespoły wyrównawcze,

– Samorząd Uczniowski,

– zajęcia pozalekcyjne,

– wolontariat,

– gry i zabawy.

 

Lp Zadania do realizacji Sposób realizacji Odpowiedz. Terminy Uwagi
1. Współpraca z rodzicami, bądź opiekunami uczniów w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia Programy ze strony ORE, Krajowe Programy Przeciwdziałania Narkomanii, spotkania profilaktyczne

 

Pedagodzy szkolni, wychowawcy, nauczyciele biologii i przyrody, dyrektor szkoły Cały rok  
2. Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w której zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu.

 

Lekcje wychowawcze,

języka polskiego,

projekty edukacyjne

Wszyscy nauczyciele i wychowawcy Cały rok  
3. Wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną. Imprezy integracyjne, wolontariat, działalność w samorządzie szkolnym, uczestniczenie w uroczystościach lokalnych

 

Wychowawcy, opiekunowie samorządu, koła wolontariatu i PCK, nauczyciele odpowiedzialni za imprezy okolicznościowe Cały rok  
4. Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych, relacji uczeń-nauczyciel, wychowanek-wychowawca, a także nauczycieli i rodziców. Warsztaty, szkolenia, uroczystości klasowe, szkolne, spotkania z rodzicami Pedagodzy szkolni, wychowawcy,

dyrektor szkoły,

nauczyciele odpowiedzialni za uroczystości szkolne

Cały rok

 

 

 

 

Wg harmonogramu

spotkań z rodzicami

 

 
5. Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli oraz rodziców lub opiekunów. Praca w zespołach klasowych nauczycieli, szkolenia, warsztaty, prelekcje dla rodziców, rozmowy indywidualne

 

Wszyscy nauczyciele, dyrektor szkoły, pedagodzy, nauczyciele świetlicy i biblioteki Wg ustalonego harmonogramu  
6. Rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej oraz zaangażowanie w działalność instytucji wspierających pracę wychowawczą w szkole Organizowanie akcji w ramach działalności koła wolontariatu i PCK, korzystanie z materiałów profilaktycznych instytucji , np. leczenia uzależnień, stacji sanitarno-epidemiologicznej, itp.

 

Opiekunowie kół wolontariatu i PCK, dyrektor szkoły, nauczyciele Cały rok  
7. Wspieranie edukacji rówieśniczej, programów rówieśniczych mających na celu kształcenie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

 

Dyskusje w klasach, pogadanki, spotkania z przedstawicielami służby zdrowia. Nauczyciele, pedagodzy, dyrektor szkoły Cały rok  

W wyniku zrealizowanych zadań uczeń:

  1. Rozumie i stosuje zasady zdrowego stylu życia
  2. Żyje w świecie hierarchii wartości, gdzie zdrowie jest najważniejszą z nich.
  3. Czuje więź ze szkoła, miejscowością, regionem.
  4. Buduje prawidłowe relacje rówieśnicze  oraz relacje z nauczycielami i rodzicami.
  5. Dostrzega potrzeby otaczających go ludzi i potrafi zaangażować się w niesienie im pomocy
  6. Wykazuje się asertywnością w sytuacjach ryzykownych, naśladuje tylko to, co jest wartościowe i nie szkodzi jego zdrowiu.

 

Sposób ewaluacji:

Ewaluacja programu dokonywana będzie  według potrzeb. Bieżący monitoring  prowadzony przez dyrektora szkoły, wychowawców klasowych oraz pedagoga pozwalają na określenie mocnych i słabych stron podjętych oddziaływań wychowawczych  i profilaktycznych.

Narzędzia monitorujące: obserwacja zachowań uczniów, aktywności, dyskusje z uczniami i z rodzicami, analiza wytworów uczniów, dokumentów szkolnych, wywiady z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły.

Narzędzia ewaluacyjne: informacje udzielane przez nauczycieli, uczniów i rodziców, sprawozdania wychowawców z realizacji planów wychowawczych, informacje zebrane podczas spotkań z rodzicami, informacje dotyczące współpracy z instytucjami wspomagającymi, sprawozdania opiekunów kółek i przewodniczących zespołów , ankiety dla uczniów, ankiety dla rodziców, wywiad (Dyrektor Szkoły, Rada Rodziców), obserwacja i ocena zachowań.

 

Program Wychowawczo- Profilaktyczny  Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie

 

– przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu   14.09.2017 r.

– przyjęto uchwałą Rady Rodziców w dniu  28.09.2017 r.

– w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim w dniu ……………………………………..

Program do pobrania

Kalendarz

Styczeń 2020
P W Ś C P S N
« Wrz    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031