Start » Dokumenty szkoły » KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie w latach 2016 – 2018

I. CO TO JEST KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

Koncepcja pracy szkoły nakreśla podstawowe cele i zadania realizowane przez szkołę. Odgrywa rolę drogowskazu wytyczającego wszystkim członkom społeczności szkolnej ten sam kierunek działania.

Elementami uszczegóławiającymi koncepcji pracy szkoły są:

 • Program wychowawczy;
 • Program profilaktyczny;
 • Plan nadzoru pedagogicznego,
 • Arkusz organizacyjny;
 • Plan pracy szkoły;
 • Statut;
 • Plany wychowawcze poszczególnych klas.
 • II. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY I ŚRODOWISKA

Szkoła Podstawowa w Łaszczowie funkcjonuje na obszarze małego miasta i wsi, obejmuje rejon  miejscowości: Łaszczów, Łaszczów-Kolonia, Małoniż, Nadolce, Podhajce, Kmiczyn-Kolonia, Wólka Pukarzowska, Pukarzów, Pukarzów-Kolonia, Hopkie, Hopkie-Kolonia, Dobużek, Dobużek-Kolonia, Steniatyn . Dzieci zamiejscowe dowożone są autobusami, dowóz zapewnia gmina Łaszczów.

 1. LOKALIZACJA SZKOŁY

mocne strony:

 • bliski kontakt z przyrodą ( las, łąka, ogród),
 • brak wpływu grup subkulturowych,
 • uczeń nie jest anonimowy w środowisku lokalnym,
 • uczniowie mają możliwość korzystania z opieki pozalekcyjnej(świetlica szkolna), z wyżywienia (stołówka szkolna, sklepik),
 • szkoła  zapewnia opiekę pomoc pedagoga szkolnego,  logopedy i higienistki.

słabe strony:

 • uczniowie mają ograniczony dostęp do instytucji kulturalnych i publicznych (basen, kino, teatr itd.),
 • usytuowanie szkoły w pobliżu drogi wojewódzkiej stwarza określone zagrożenia.

 

 1. BAZA SZKOŁY

mocne strony:

 • przestrzenne,  jasne, estetyczne, przytulne klasy sprzyjają miłej atmosferze nauki,
 • bardzo dobre wyposażenie klas: komputery, Internet (przewodowy i bezprzewodowy), projektory multimedialne, telewizory, radia i magnetofony,
 • kompleks nowoczesnych boisk sportowych ,
 • duża i zielona przestrzeń wokół szkoły, plac  zabaw,
 • przestrzenne  korytarze umożliwiające bezpieczne przemieszczaniu się np. w czasie ewakuacji,
 • sala informatyczna z której mogą korzystać wszystkie klasy,
 • biblioteka, świetlica, stołówka.

słabe strony:

 • brak dostatecznej ilości miejsca na szatnie,
 • współdzielenie obiektów sportowych z gimnazjum i szkołą ponadgimnazjalną,
 • wspólne trakty komunikacyjne z gimnazjum,
 1. ORGANIZACJA PRACY

mocne strony:

 • jednozmianowość,
 • dobra organizacja zastępstw,
 • organizacja zajęć dla dzieci z problemami edukacyjnymi,
 • dobre kontakty interpersonalne,
 • bezpieczeństwo uczniów (dyżury nauczycieli, opieka w świetlicy, opieka podczas dojazdów do szkoły).

słabe strony:

 • brak możliwości organizowania zajęć pozalekcyjnych w godzinach popołudniowych ze względu na dużą liczbę uczniów dojeżdżających i dochodzących z większej odległości,
 • brak zaplecza finansowego na dojazdy dzieci na konkursy i zawody sportowe.

III.  MISJA I WIZJA SZKOŁY

Misja szkoły

Szkoła pielęgnuje piękno w każdym uczniu,

który jako jej absolwent często wraca do niej w miłych wspomnieniach.

Wizja szkoły

 • Szkoła dba o jak najlepsze efekty kształcenia i rozwój uczniów.
 • Szkoła posiada bazę umożliwiającą świadczenie usług edukacyjnych na wysokim poziomie.
 • Szkoła jest miejscem, w którym uczniowie czują się bezpiecznie.
 • Szkoła jest instytucją współpracującą ze społeczność lokalną.
 • Szkoła jest efektywnie zarządzana.
 1. SZKOŁA DBA O JAK NAJLEPSZE EFEKTY KSZTAŁCENIA I ROZWOJU UCZNIÓW

Mówiąc o efektach kształcenia i rozwoju uczniów należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czego w tej dziedzinie oczekują od szkoły uczniowie i ich rodzice?

Z pewnością oczekiwania dotyczą poziomu i jakości przygotowania do dalszego życia, do dalszych etapów edukacji. Miarą sukcesu w tym przygotowaniu jest ciągły postęp osiągnięć edukacyjnych uczniów, zgodny z ich indywidualnymi możliwościami i potrzebami.

Nasi uczniowie po ukończeniu szkoły podstawowej powinni:

a)      stać się samodzielni, brać odpowiedzialność za skutki swoich działań,

b)      być wyposażeni w gruntowną wiedzę i umiejętności,

c)      być aktywni i kreatywni, przygotowani do funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie,

d)     być prawymi obywatelami.

Uczniom naszej szkoły oferujemy:

a)      edukację na górnej granicy ich potencjalnych możliwości,

b)      przyjazną atmosferę i możliwość rozwijania własnych uzdolnień i zainteresowań,

c)      poczucie bezpieczeństwa i akceptacji,

d)     możliwość uczestnictwa w różnych projektach i przedsięwzięciach edukacyjnych,

e)      możliwość uczestnictwa w rywalizacji sportowej, przedmiotowej, wymianie doświadczeń z rówieśnikami,

g)      w miarę możliwości i posiadanych kompetencji pomoc w rozwiązywaniu ich problemów osobistych,

Oczekujemy, że prowadzone w szkole działania  spowodują uzyskanie  lepszych wyników sprawdzianu szóstoklasisty, a zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania spowodują,  że nasi uczniowie nadal będą zajmować wysokie miejsca w licznych konkursach pozaszkolnych. Zasadnym wydaje się zatem kontynuacja podjętych działań i wzbogacanie ich o nowe.

Realizacja zadań ujętych w programie wychowawczym i profilaktyki pozwala na kształtowaniu w uczniach właściwych postaw społecznych. Programy te muszą być cały czas modyfikowane tak, aby działania w nich opisane nadążały za zmianami w naszym otoczeniu. Dużą zaletą naszej szkoły jest to, że możemy szybko wychwycić różnego rodzaju zagrożenia i szybko na nie reagować.

Uzyskanie  efektów kształcenia i wychowania nie jest możliwe bez dobrze przygotowanej kadry pedagogiczne, która mimo wysokich kompetencji (większość nauczycieli posiada stopień nauczycieli dyplomowanego i uprawnienia do nauczania kilku przedmiotów), aby móc sprostać nowym zadaniom, powinna stale podnosi swoje umiejętności poprzez samokształcenie i udział w różnorodnych szkoleniach.

Ważnym wyzwaniem staje się utrzymanie istniejącej aktywności nauczycieli i ciągłe jej zwiększanie, a także stworzenie sprzyjającego klimatu twórczego działania.

 1. SZKOŁA POSIADA NOWOCZESNĄ BAZĘ UMOŻLIWIAJĄCĄ ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH NA NAJWYŻSZYM POZIOM

Warunki lokalowe i wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne bez wątpienia mają duży wpływ na to jak uczniowie czują się w szkole. Ładne, czyste klasy, wyposażone w wygodne ławki i krzesła. Higieniczne toalety, nowoczesne i bezpieczne boiska szkolne, zielony i ładnie zagospodarowany teren wokół szkoły. Tak powinna wyglądać dzisiejsza szkoła. Szkoła powinna być miejscem, w którym uczniowie chętnie przebywają i dobrze się w nim czują.

Pomimo tego, że nasza szkoła została wybudowana kilkadziesiąt lat temu, można śmiało stwierdzić, że jest to ładna, dobrze wyposażona szkoła, spełniająca większość wymogów stawianych nowoczesnej placówce.

Wśród prac remontowych i inwestycyjnych, które należałoby wykonać w najbliższym czasie należy uwzględnić:

 • remont sal gimnastycznych,
 • wymiana opraw oświetlenia na korytarzach,
 • wyposażenie sali informatycznej w nowe komputery,
 • docieplenie budynków (segment wychowania fizycznego, dydaktyczny, przedszkola i administracyjno – żywieniowy).

Poza pracami inwestycyjno-remontowymi nie można zapominać o stałym doposażeniu szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne, które powodują, że lekcje stają się ciekawsze, nauka przyjemniejsza, a dzieci szybciej i przyswajają sobie zdobytą wiedzę.

 1. SZKOŁA JEST MIEJSCEM, W KTÓRYM UCZNIOWIE CZUJĄ SIĘ BEZPIECZNIE

Szkoła jest miejscem, gdzie rodzice powinni posyłać swoje dzieci w poczuciu pełnego przekonania i zaufania, że będą one tam bezpieczne. Szkoła musi, zatem zrobić wszystko, aby tego przekonania nie zawieść. W działaniach w tym zakresie należy być bardzo konsekwentny i rygorystyczny, gdyż tam, gdzie chodzi o życie i zdrowie dzieci nie ma pobłażania.

Dbając o bezpieczeństwo dzieci w szkole należy:

 • stale monitorować poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole,
 • ściśle współpracować z rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • zadbać o bezpieczeństwo w budynku i na terenie szkoły, w tym niezwłocznie eliminować pojawiające się zagrożenia,
 • wprowadzać jasne zasady (procedury) sprawowania opieki nad dziećmi w szkole,
 • dopilnować, aby wszyscy pracownicy szkoły natychmiast i stanowczo reagowali na wszelkie formy agresji, arogancji, wulgarnego oraz niestosownego zachowania się uczniów,
 • promować wzorowe zachowanie uczniów, wyróżniać tych, którzy dają dobry przykład swoim rówieśnikom (pochwała na apelu, listy gratulacyjne do rodziców itp.),
 • organizować spotkania uczniów jak i rodziców z policjantami, psychologiem, pedagogiem oraz innymi osobami zajmującymi się problematyką zachowań i bezpieczeństwa dzieci.

Uważamy, że zapewnienie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole jest priorytetem wymagającym konsekwentnych i odpowiedzialnych działać prowadzonych w różnych obszarach przez wszystkich pracowników szkoły.

 1. SZKOŁA JEST INSTYTUCJĄ WSPÓŁPRACUJĄCĄ ZE SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ
  Bardzo ważnym aspektem pracy szkoły jest jej właściwe funkcjonowanie w środowisku lokalnym. Prawidłowo zaplanowana i konsekwentnie prowadzona współpraca ze środowiskiem ma ogromny wpływ na pozycję i postrzeganie szkoły.

Integracji szkoły ze środowiskiem mają służyły następujące zadania:

 • Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym poprzez upowszechnienie jej osiągnięć;
 • Stworzenie warunków do autentycznego udziału rodziców w życiu szkoły poprzez:

– spotkania z rodzicami (zebrania ogólne), na których omawiane są najważniejsze sprawy związane z działalnością szkoły,

– systematyczne spotkania dyrekcji z Radą Rodziców, mające na celu opracowanie działań związanych z prawidłowym funkcjonowaniem szkoły,

– indywidualne spotkania i konsultacje rodziców z wychowawcami i nauczycielami przedmiotowymi,

– lepszą wymianę informacji za pośrednictwem szkolnej stronie internetowej i dziennikowi elektronicznemu;

 • Utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami, wspierającymi działalność opiekuńczo- wychowawczą szkoły:

– Burmistrzem, Radą Miejską,,

– Miejskim Domem Kultury,

– Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Tomaszowie  Lubelskim, Policją, Sądem Rodzinnym, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;

 • Udział w imprezach okolicznościowych i świętach państwowych;
 • Organizacja imprez środowiskowych, których zadaniem będzie integracja lokalnej społeczności ze szkołą, jak również promocja szkoły na zewnątrz (np. „Jasełka”, „Dzień matki”, „Dzień dziecka”).

Uważamy, że stworzenie przyjaznego klimatu wokół szkoły, bazującego między innymi na bardzo dobrych relacjach z wyżej wymienionymi grupami społecznymi i instytucjami, powoduje, że szkoła również będzie dobrze postrzegana przez organ prowadzący jak i organ nadzoru pedagogicznego.

5. SZKOŁA JEST EFEKTYWNIE ZARZĄDZANA

Jednym z podstawowych zadań związanych z zarządzaniem szkołą jest sprawowanie przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego, który w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego powinien:

 • dostarczać nauczycielom i rodzicom informacji na temat jakości i efektywności ich pracy,
 • służyć podnoszeniu efektów pracy szkoły,
 • wspierać rozwój zawodowy nauczycieli.

Nadzór pedagogiczny w naszej szkole jest realizowany zgodnie z planem nadzoru przedstawianym przez dyrektora szkoły Radzie Pedagogicznej.

Posiadane umiejętności i cały wysiłek organizacyjny kierujemy na spełnienie przez szkołę jak najwyższych poziomów wymagań, o których mowa w rozporządzeniu MEN.

Sprawne zarządzanie naszą szkołą polega na organizator warunków sprzyjających pracy zespołowej, stawiający na mądrość wszystkich zainteresowanych przyszłością szkoły.

 

 

Kalendarz

Październik 2017
P W Ś C P S N
« wrz    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031