Start » Uczniowie » SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI

SKO 2018/2019

W roku szkolnym 2018/19 SKO zorganizowało kilka konkursów

Oto ich wyniki:

„Najwyższe oszczędności w Szkolnej Kasie Oszczędności

I miejsce klasa VIII A opiekun Pan Arkadiusz Kłyż – nagroda 100 zł,

II miejsce klasa IVA opiekun Pan Cezary Girgiel – nagroda 80 zł,

III miejsce klasa II B opiekun Pani Elżbieta Nowosad – nagroda 60 zł.

1

„Najwyższe oszczędności w Szkolnej Kasie Oszczędności – indywidualnie”

I miejsce – Wiktoria Walków – 6480,00zł – nagroda 100 zł;

II miejsce  Jakub Kalita – 5268,00 – nagroda 80 zł;

III miejsce Kryspin Sochan – 4623,50zł  – nagroda 60 zł

Wyróżnienia: Furgała Wojciech, Marczak Karol, Pawliszak Zofia – nagrody po 50 zł.

2

„Najwyższe wpłaty w Szkolnej Kasie Oszczędności 2018/2019

I miejsce klasa II B opiekun Pani Elżbieta Nowosad – nagroda 100 zł;

II miejsce klasa IB opiekun Pani Grażyna Skroban – nagroda 80 zł;

III miejsce klasa IV A opiekun Pan Dariusz Dziuba – nagroda 60 zł.

Wyróżnienia: I A – opiekun Pani Elżbieta Girgiel, II A – opiekun Pani Bogumiła Pisarczyk, VIIIA opiekun Pan Arkadiusz Kłyż, IIIA – opiekun Pani Teresa Smutniak, – nagrody po 50 zł.

3

Wszyscy systematyczni członkowie SKO otrzymali po 5 zł na drobne upominki. Nagrody odebrali przedstawiciele klas.

4

Szkolny Konkurs „Witraż SKO”

Laureatami zostali: Klimczak Lena, Oleńczuk Bartłomiej, Piluś Wiktoria, Skorupska Anna, Wojciechowska Kinga, Zubiak Katarzyna.

8

Szkolny Konkurs „Skarbonka”

9

Laureatami zostali: Brzezicka Zuzanna, Grądkowski Oliwier, Hawrylak Maja, Hawrylak Nikola, Klimczak Lena, Kuśmirek Aleksander, Lembryk Nikola, Łysakowski Patryk, Mozol Eliza, Wronka Nikola, Rębisz Zofia, Seń Karolina, Wojciechowska Kinga.

10

Podsumowanie działalności SKO i wręczenie nagród odbyło się na apelu z okazji Święta Szkoły.

11

 

 

 

 

 

03.09.2018

1

PLAN PRACY SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI (SKO) DZIAŁAJĄCEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ     W ŁASZCZOWIE POD PATRONATEM    BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁASZCZOWIE.

I. OGÓLNE ZAŁOŻENIA

Plan pracy przeznaczony jest do realizacji w Publicznej Szkole Podstawowej                       w Łaszczowie. Działalność SKO kierowana jest przez opiekuna szkolnego, którym jest nauczyciel zatrudniony w szkole, pomagają mu opiekunowie klasowi –wychowawcy klas. W SKO mogą oszczędzać wszyscy chętni uczniowie. Systematyczni członkowie i zwycięzcy w konkursach otrzymują nagrody lub bony pieniężne ufundowane  z odsetek od oszczędności, pochodzące ze sprzedaży surowców wtórnych oraz ufundowane przez BS. Warto rozbudzić wśród uczniów potrzebę oszczędzania i właściwego gospodarowania posiadanymi funduszami własnymi.

II. CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

 • Propagowanie idei oszczędzania wśród uczniów naszej szkoły.
 • Praktyczna nauka zarządzania finansami osobistymi.
 • Kształtowanie nawyku systematycznego oszczędzania i wytrwałości  w gromadzeniu wkładów.
 • Kształcenie nawyku celowego wydatkowania zaoszczędzonych pieniędzy.
 • Przekazanie wiedzy na temat oszczędzania i roli pieniądza we współczesnym świecie,
 • Wzmocnienie postaw przedsiębiorczych.
 • Popularyzacja wiedzy o działalności banków spółdzielczych i Banku Spółdzielczego w Łaszczowie.
 • Rozwijanie poczucia przynależności do grupy i odpowiedzialności za podejmowane wspólne działania.
 • Podejmowanie inicjatyw zmierzających do oszczędności nie tylko pieniędzy, ale również innych zmierzających do ochrony środowiska naturalnego.
 • Kształtowanie umiejętności szanowania pieniądza.
 • Nauka i przyzwyczajanie do korzystania z usług bankowych.

III. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Opracowanie planu działań SKO .

Opracowanie regulaminu SKO.

Powołanie klasowych opiekunów  SKO spośród nauczycieli.

Organizowanie i przeprowadzanie konkursów, zbiórek surowców wtórnych, akcji charytatywnych.

Zorganizowanie między klasowego współzawodnictwa w oszczędzaniu. Systematyczne przyjmowanie oszczędności i wypłacanie w razie potrzeby. Współpraca z Samorządem Szkolnym oraz pomoc i wspieranie różnego rodzaju imprez i akcji przeprowadzanych na terenie szkoły.

IV. FORMY PRACY Z UCZNIEM

Wydawanie książeczek SKO i prowadzenie ewidencji.

Dokonywanie wpłat i wypłat.

Wyszukiwanie i propagowanie informacji o oszczędzaniu.

Akcje charytatywne.

Zbiórki surowców wtórnych.

Organizowanie konkursów.

Wspólne imprezy, wycieczki.

V. PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

 1. Uczeń:Zdobywa wiedzę o bankowości.Uczy się przedsiębiorczości.Bierze udział w konkursach, akcjach charytatywnych.Dokonuje selekcji zgromadzonych materiałów, dba o środowisko.

  Znajduje w różnych źródłach informacje na temat bankowości, historii pieniądza.

  VI. UWAGI O REALIZACJI PLANU

Szkolna Kasa Oszczędności działa pod patronatem Banku Spółdzielczego w Łaszczowie . Jest „posiadaczem” rachunku oszczędnościowego. Opiekun dokonuje wpłat i wypłat na zbiorczą książeczkę SKO. Kwota gromadzona w banku przez członków SKO jest oprocentowana. Pieniądze pozyskane z oprocentowania rachunku są przeznaczane na nagrody dla systematycznych członków oraz zwycięzców w konkursach organizowanych przez SKO. Opiekun szkolny i klasowy przechowuje dokumentację SKO przez cały rok szkolny, do 1 września następnego roku szkolnego, kiedy zakłada nową dokumentację.

SZKOLNY OPIEKUN SKO ELŻBIETA NOWOSAD

Regulaminem SKO

 1. Do SKO może należeć każdy chętny uczeń naszej szkoły.
 2. Członek SKO ma prawo do wpłat i wypłat, uczestniczenia w konkursach  i przedsięwzięciach SKO przeznaczonych dla jego grupy wiekowej.
 3. Dowodem przynależności do SKO jest książeczka oszczędnościowa oraz dokonanie pierwszej wpłaty.
 4. Na książeczkę SKO uczeń może wpłacić każdą kwotę pieniędzy.
 5. Uczeń dokonuje wpłaty i wypłaty na książeczkę SKO samodzielnie lub przez rodzica u opiekuna klasowego SKO (wychowawcy).
 6. Przyjęcie od ucznia pieniędzy lub wypłatę opiekun potwierdza wpisem do książeczki SKO ucznia i ewidencji wpłat i wypłat, którą prowadzi dla każdego członka SKO.
 7. W razie zgubienia książeczki SKO uczeń musi zgłosić się do klasowego opiekuna , który na podstawie karty wpłat i wypłat ma obowiązek wystawić nową książeczkę SKO z napisem „duplikat”.
 8. Wypłatę gotówki zgłasza uczeń opiekunowi przynajmniej dzień przed terminem wypłaty. Większych wypłat można dokonać za pisemną zgodą rodzica.
 9. Za systematycznie oszczędzających uważa się tych członków, którzy dokonują wpłaty na książeczkę SKO przynajmniej raz w miesiącu.
 10. Szkolny opiekun SKO systematycznie wpłaca oszczędzone przez uczniów pieniądze na szkolną książeczkę SKO prowadzoną przez Bank Spółdzielczy w Łaszczowie.
 11. Konkursy SKO powinny być podsumowane do końca kwietnia, wręczenie nagród nastąpi w czerwcu.
 12. Wpłat i wypłat można dokonywać od rozpoczęcia roku szkolnego do końca maja każdego roku.
 13. Dokumenty SKO należy przechowywać przez cały rok szkolny, do 1 września do dnia rozpoczęcia następnego roku szkolnego.
 14. Opiekun SKO w miarę możliwości finansowych ( za odsetki, loterie, surowce, itp.) kupuje i wręcza nagrody rzeczowe lub bony finansowe dla systematycznych członków SKO, uczniów wyróżniających się w pracy na rzecz SKO, laureatom w konkursach organizowanych przez SKO, klasom wyróżniającym się w oszczędzaniu.

SZKOLNY OPIEKUN SKO ELŻBIETA NOWOSAD

BIJEMY REKORD

W ubiegłym roku szkolnym zebraliśmy 2 tony makulatury,  30 worków zakrętek, baterii 109 kg. Spróbujmy zebrać jeszcze więcej!

Nowy obraz (1) Nowy obraz (2)Nowy obraz (3)

Zbiórka trwa od września do końca maja.

Nowy obraz (4)

6

Ważną rolę w życiu człowieka odgrywa umiejętność właściwego gospodarowania pieniędzmi. Powinniśmy się jej uczyć od najmłodszych lat. Możliwość taką daje nam Szkolna Kasa Oszczędności. Pamiętajcie, że najlepszy efekt przynosi systematyczne oszczędzanie. Tak jak w sporcie – systematyczny trening sprawia, że można zostać mistrzem. Życzymy Wam, abyście zostali Mistrzami oszczędzania, ale pamiętali również, że nie tylko w październiku możemy i powinniśmy oszczędzać. Każdy miesiąc w roku jest dobry do oszczędzania. Za systematycznie oszczędzających uważa się tych członków, którzy dokonują wpłaty na książeczkę SKO przynajmniej raz w miesiącu.

12.10.2018

W naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania pierwszoklasistów i pasowania na członków SKO. Książeczki SKO i upominki ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Łaszczowie wręczyła pani prezes Danuta Fedziuryna.

Nowy obraz (6) Nowy obraz (7)

14.10.2018

Nowy obraz (8)

__________________________________________

2017/2018

Na szkolnym spotkaniu z okazji Święta Szkoły podsumowaliśmy działania SKO za rok szkolny 2017/2018. W tym roku na nagrody przeznaczyliśmy 1235 zł. Otrzymali je:

Za najwyższe oszczędności w Szkolnej Kasie Oszczędności:

I miejsce klasa VII A –opiekun pan Arkadiusz Kłyż -100 zł;

II miejsce klasa IIIA opiekun pani Elżbieta Girgiel – 80 zł ;

III miejsce klasa VIA opiekun pani Edyta Hałasa -60 zł;

Za najwyższe wpłaty w Szkolnej Kasie Oszczędności 2017/2018:

I miejsce klasa I B opiekun pani Elżbieta Nowosad – 100 zł;

II miejsce klasa III A opiekun pani Elżbieta Girgiel -80 zł;

III miejsce klasa II A opiekun pani Teresa Smutniak – 60 zł.

Wyróżnienia: kl. IIIA opiekun pani Bogumiła Pisarczyk -50 zł i kl. IIIB opiekun pani Renata Śleboda -50zł.

Za najwyższe oszczędności w Szkolnej Kasie Oszczędności –indywidualnie:

I miejsce – Wiktoria Walków klasa VIIA– 100 zł;

II miejsce  Jakub Kalita klasa VIA -80 zł;

III miejsce –Kryspin Sochan klasa VIIB -60 zł.

Wszyscy systematyczni członkowie SKO otrzymują po 5 zł na drobne upominki. Nagrody za systematyczne oszczędzanie : kl. IA – 70 zł, kl.IB-115ZŁ, kl. IIA -50 zł , kl. kl. IIIA -40 zł, kl. IIIB -45 zł, kl. IVC -50 zł,  kl.VA- 15 zł , kl. VI A -5 zł, kl.VI B -5 zł, kl. VIIA -15 zł, kl.VIIB-5zł.

Gratulujemy nagród i zapraszamy do systematycznego oszczędzania w następnym roku szkolnym.

SAM_2814

________________________________________________

Regulaminem SKO

 1. Do SKO może należeć każdy uczeń naszej szkoły.
 2. Każdy członek SKO ma prawo do wpłat i wypłat, uczestniczenia  w konkursach i przedsięwzięciach SKO przeznaczonych dla jego grupy wiekowej.
 3. Dowodem przynależności do SKO jest książeczka oszczędnościowa oraz dokonanie pierwszej wpłaty.
 4. Na książeczkę SKO uczeń może wpłacić każdą kwotę pieniędzy.
 5. Uczeń dokonuje wpłaty i wypłaty na książeczkę SKO samodzielnie      lub przez rodzica u opiekuna klasowego SKO (wychowawcy).
 6. Przyjęcie od ucznia pieniędzy lub wypłatę opiekun potwierdza wpisem do książeczki SKO ucznia i ewidencji wpłat i wypłat, którą prowadzi                 dla każdego członka SKO.
 7. W razie zgubienia książeczki SKO uczeń musi zgłosić się do klasowego opiekuna , który na podstawie karty wpłat i wypłat ma obowiązek wystawić nową książeczkę SKO z napisem „duplikat”.
 8. Wypłatę gotówki zgłasza uczeń opiekunowi przynajmniej dzień przed żądanym terminem. Większych wypłat można dokonać za pisemną zgodą rodzica.
 9. Za systematycznie oszczędzających uważa się tych członków, którzy dokonują wpłaty na książeczkę SKO przynajmniej raz  w miesiącu.
 10. Szkolny opiekun SKO powinien systematycznie wpłacać oszczędzone przez uczniów pieniądze na szkolną książeczkę SKO prowadzoną przez Bank Spółdzielczy w Łaszczowie.
 11. Konkursy SKO powinny być podsumowane do końca kwietnia.
 12. Wpłat i wypłat można dokonywać od rozpoczęcia roku szkolnego do 15 czerwca każdego roku.
 13. Dokumenty SKO należy przechowywać przez cały rok szkolny, do 1 września – dnia rozpoczęcia następnego roku szkolnego.
 14. Opiekun SKO w miarę możliwości finansowych ( za odsetki, loterie, surowce, itp.) kupuje i wręcza nagrody rzeczowe lub bony finansowe dla systematycznych członków SKO, uczniów wyróżniających się w pracy na rzecz SKO, laureatom w konkursach organizowanych przez SKO, klasom wyróżniającym się w oszczędzaniu.

__________________________________________

13 października 2017 w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia klasy pierwszej i członka SKO. W imieniu Banku Spółdzielczego w Łaszczowie książeczki SKO i prezenty wręczyła uczniom pani Ewa Smyk.

pas1 pas2 pas3

______________________________________________

W TYM ROKU SZKOLNYM TRADYCYJNIE PRZEZ CAŁY ROK: 

baterie 1makul1PUSZKI1

_____________________________________________

04.10.2017 członkowie SKO bawili się na dyskotece zorganizowanej z okazji Dnia Chłopca.

now1 now2

________________________________

2016/2017

Na szkolnym spotkaniu z okazji Dnia Dziecka podsumowaliśmy działania SKO za rok szkolny 2016/2017. W tym roku na nagrody przeznaczyliśmy 1335 zł. Otrzymują je:

Za najwyższe wpłaty  w szkolnej kasie oszczędności 2016/2017: I miejsce klasa II B opiekun pani Renata Śleboda – 100 zł;   II miejsce klasa II A opiekun pani Elżbieta Girgiel -80 zł;  III miejsce klasa I A opiekun pani Teresa Smutniak – 60 zł. Za najwyższe oszczędności w szkolnej klasie oszczędności: I miejsce klasa V A –opiekun pani Edyta Hałasa -100 zł; II miejsce klasa VI A opiekun pan Arkadiusz Kłyż – 80 zł ; III miejsce klasa III C opiekun pani Elżbieta Nowosad -60 zł; Za najwyższe oszczędności w szkolnej kasie oszczędności –indywidualnie: I miejsce – Jakub Kalita – 100 zł; II miejsce  –Wiktoria Walków -80 zł; III miejsce –Kryspin Sochan -60 zł. Wyróżnienia po 50 zł otrzymują:     Jakub Sieraczyński, Adrian Grad, Julia Ciołko.

Nagrody za systematyczne oszczędzanie :       kl. I – 15 zł, kl. IIA -50 zł , kl. IIB-50 zł, kl. IIIA -20 zł, kl. IIIB -105 zł, kl. IIIC -105 zł,     kl. IVA -50 zł ,kl.VA- 5 zł kl.. VB -15 zł, kl. VI A -45 zł , kl.. VI B -5 zł. Wszyscy systematyczni członkowie SKO otrzymali po 5 zł na drobne upominki. Nagrody wręczyła pani Dyrektor Lidia Tucka.

__________________________________________

13 października 2016 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość pasowania pierwszoklasistów na uczniów i członków SKO. Przedstawiciel BS w Łaszczowie wręczył wszystkim pierwszakom książeczki SKO i prezenty ufundowane przez ten bank.

ela1 ela2 ela3

13 października 2016 r. pamiętaliśmy o naszych nauczycielach. Odbyła się uroczysta część artystyczna, uczniowie wręczyli kwiaty  wszystkim nauczycielom .

dn dn1

___________________________________________

Piątego października 2016 SKO I SU zorganizowali DYSKOTEKĘ INTEGRACYJNĄ dla uczniów naszej szkoły. Mimo deszczowej pogody na sali panowała gorąca atmosfera, uczniowie bawili się wspaniale.

dys-sko1 dys-sko2 dys-sko3

2015/2016

Z okazji Dnia Dziecka GOK w Łaszczowie zaprosił wszystkich uczniów klas   I-III na dmuchany plac zabaw. Zabawa była bardzo udana.

pl1 pl2 pl3

Członkowie SKO w tym dniu odwiedzili  plac zabaw przy GOK w Łaszczowie. Ten dzień był pełen atrakcji.

gok1 gok2 gok3

____________________________________________________

PODSUMOWANIE KONKURSÓW SKO ZA ROK SZKOLNY 2015/2016.            Tytuł „Mistrzowska klasa” za największe oszczędności na książeczce SKO – nagrodę 100 zł  zdobyła klasa IV A (13040,22 zł), (śr. 566,97)–opiekun pani Edyta Hałasa

II miejsce klasa VA – opiekun pan Arkadiusz Kłyż (7754,50 zł) , (śr 456,15)–nagroda 80 zł.

III miejsce klasa II C –opiekun  Elżbieta Nowosad (7950,17 zł), (śr. 378,58) -60 zł.                 

Tytuł indywidualny „Mistrz oszczędzania 2015/16” zdobył Jakub Kalita    kl. IVA  (7418,00)– nagroda 100zł 

II miejsce- Wiktoria Walków (4050,00)– 80 zł

 III miejsce –Aleksandra Piwka (4000,00)– 60 zł 

 Tytuł „Mistrza oszczędzania w roku 2015/2016”  za najwyższą kwotę zgromadzonych oszczędności w tym roku szkolnym  zdobyła klasa II C –opiekun pani Elżbieta Nowosad -100 ZŁ

 II miejsce klasa I A – opiekun pani Elżbieta Girgiel -80 ZŁ 

 III miejsce klasa II B – opiekun pani Bogumi8ła Pisarczyk -60 ZŁ

W nagrodę za oszczędzanie klasy otrzymały nagrody pieniężne do dyspozycji uczniów: 0-1 – 25 zł, IA – 100zł, IB -105 zł, IIA -75 zł, IIB – 105zł, IIC -105 zł, IIIA -80 zł, IIIB -60 zł, IVA -100 zł, IVB -95 zł, VA -85 zł, VB -100zł, VIA -70 zł, VIB -40 zł

Na  nagrody SKO przeznaczyło 1865 zł. 1215 zł otrzymaliśmy od BS Łaszczów, 650 zł z własnych środków SKO.

Rozdanie nagród odbyło się  w Dniu Dziecka. Nagrody wręczyła pani dyrektor Lidia Tucka. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy.

Z okazji Dnia Dziecka GOK w Łaszczowie zaprosił wszystkich uczniów klas     I-III na dmuchany plac zabaw. Zabawa była bardzo udana.

Członkowie SKO w tym dniu odwiedzili  plac zabaw przy GOK w Łaszczowie. Ten dzień był pełen atrakcji.

dd1 dd2 dd3 dd4

_________________________________________________

Wyniki konkursu SKO „Zabawka z surowców wtórnych”.

Na konkurs wpłynęło 45 prac. Komisja wyłoniła zwycięzców , którzy wykonali najciekawsze prace.

I miejsce – Oliwia Taranowicz  –zabawka „Karuzela”, która wzbudzała największe zainteresowanie wśród uczniów.

II miejsce –Jendrusina Ilona –zabawka „Telefon”

III miejsce – Wąsacz Martyna –„Niebieski ludzik”

Wyróżnienia: Anita Jendrusina, Oliwia Sweryda, Nicola Olczek, Maja Kłos, Szymon Cybulski, Marcin Szeremeta, Kacper Olczek, Kacper Tys, Jakub Rawski, Dawid Bernacki, Szymon Tucki, Jakub Byś, Krystian Zabawski.

Prace konkursowe zostały zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, a zwycięzcy i wyróżnieni otrzymają nagrody w Dniu Dziecka.

sk1  

sk2 sk3 sk4

_________________________________________________

W kwartalniku edukacji ekologicznej  „MiniLO&Aniela” nr 13/2016 ukazał się artykuł opisujący działania podejmowane w naszej szkole w celu zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska.  Autorem tego artykułu  jest szkolny opiekun SKO, który koordynuje te działania na terenie naszej szkoły. Oto artykuł.

_________________________________________________

REGULAMIN KONKURSU

„Zabawka z surowców wtórnych”

Organizator: SKO przy SP w Łaszczowie

Cele: 

 • Wzbogacenie doświadczeń plastycznych dzieci poprzez ukazanie możliwości  wykorzystania odpadów do tworzenia różnorodnych form użytkowych,  np. zabawek.
 • Nabycie umiejętności zastosowania techniki samodzielnego projektowania i wykonania przestrzennego modelu zabawki.
 • Kształtowanie właściwych postaw i wzorców zachowań proekologicznych dotyczących ochrony środowiska naturalnego.
 • Rozumienie konieczności sortowania odpadów wytwarzanych przez człowieka przez poznanie ekonomicznego aspektu zbierania surowców wtórnych.   Rozbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży problemami ekologicznymi.  Zwiększenie świadomości ekologicznej.
 • Uwrażliwianie na problem zanieczyszczenia środowiska i powtórnego wykorzystania odpadów.

Technika i format: Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie zabawki z odpadów – surowców wtórnych typu: opakowania plastikowe i aluminiowe, papier, kartony po napojach, elementy metalowe (np. zakrętki od słoika), sznurek, butelki PET, itp. Elementy zabawki powinny być łączone trwale, np. za pomocą kleju, drutu, taśmy.

Uczestnicy: Konkurs ma charakter indywidualny, mogą wziąć w nim udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.

Termin: Prace należy składać do 28 kwietnia 2016 u szkolnego opiekuna SKO lub opiekunów klasowych.  Należy dołączyć informację: imię i nazwisko, klasa autora pracy.

Rozstrzygnięcie konkursu: Oceny prac dokona komisja powołana przez szkolnego opiekuna SKO.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Nagrody ufundują: SKO i sponsorzy.

Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania w razie konieczności decyzji niezawartych w regulaminie.

_______________________________________________

Podsumowanie pierwszego półrocza.

Szkolna Kasa Oszczędności (SKO) – opiekun szkolny- pani Elżbieta Nowosad, opiekunowie klasowi- wychowawcy 14 klas. Do SKO należy większość uczniów naszej szkoły, starają się oszczędzać systematycznie. Na dzień 26.01.2016  stan oszczędności na szkolnej książeczce oszczędności wynosi 56957,03  zł. Tradycyjnie prowadzimy zbiórkę surowców wtórnych. pierwszym półroczu zebraliśmy: zakrętki-18 worków, zużyte baterie 65 kg, makulatura 1120 kg. Za makulaturę otrzymaliśmy papier toaletowy do szkoły. Członkowie SKO brali udział we wszystkich uroczystościach i imprezach szkolnych. Odbyło się  uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na członków SKO. Bank Spółdzielczy przygotował upominki dla nowych członków SKO. Uczniowie chętnie brali udział w naszych konkursach. Na konkurs „Skarbonka” wpłynęło 61 prac. Laureaci: Szymon Smyk, Oliwia Taranowicz. Wyróżnienia: Szymon Cybulski, Katarzyna Grzeszata, Aleksandra Herman, Anita Jendrusina, Michał Kopiec, Jakub Krawczyk, Miłosz Pytlik –Matwiejczuk,  Natalia Stepuch,  Szymon Tucki, Katarzyna Zubiak. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody. Międzyklasowy konkurs „Rymowanka”- laureaci: „Rymowanki o SKO” klasa II C, „Rymowanki o BS” klasa V B. Członkowie SKO z tych klas udadzą się z opiekunem na piccę. W nagrodę za tak duże zaangażowanie członków SKO i ich opiekunów –  SKO oprócz nagród dla laureatów ufundowało  sprzęt oświetleniowy na imprezy szkolne o wartości  379 zł, z którego będą korzystać wszyscy uczniowie.

 

___________________________________________________

STAN OSZCZĘDNOŚCI KLAS –  01.01.2016

KLASA OSZCZĘDNOŚCI
I A 1132,32
I B 1486,00
II A 1600,50
II B 4525,00
II C 5823,35
III A 3858,00
III B 280,00
IV A 10766,22
IV B 630,00
V A 6480,50
VB 5556,80
VI A 6381,50
VI B 1058,58
0-III PUKARZÓW 164,00

 

____________________________________________________

Wszystkim SKOwiczom i Miłośnikom oszczędzania, Opiekunom , Osobom wspierającym nasze SKO

oraz wszystkim odwiedzającym naszą stronę

życzę:

pachnącej choinki, magicznej gwiazdki na niebie,

cynamonowych pierników i miłości.

Brzmienia kolędy, prezentów bez końca,

w Wigilię białych płatków śniegu i w Nowym Roku tylko słońca!

                                                          Szkolny Opiekun SKO

zycz

___________________________________________

Spotkanie Wigilijne

17 grudnia 2015 roku odbyło się w naszej szkole Spotkanie Wigilijne poprzedzone opłatkami klasowymi. Wzięli w nim udział zaproszeni goście, nauczyciele emeryci, wszyscy uczniowie i pracownicy naszej szkoły. Obejrzeliśmy piękne Jasełka, wysłuchaliśmy życzeń, wspólnie kolędowaliśmy. Tą świąteczną atmosferę  i życzenia zaniesiemy do naszych rodzinnych domów.

wig1 wig2 wig3

___________________________________________________

Góra Grosza 2015                                                                                                              Członkowie SKO włączyli się do akcji „Góra Grosza”  prowadzonej przez Samorząd Uczniowski. Cel „Góry Grosza” pozostaje od lat niezmienny – pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu rodzinnym. Każdy przynosił tyle, ile mógł. Te dziecięce decyzje o wrzuceniu drobnej monety są ważną lekcją empatii i otwartości na pomoc drugiej osobie. Pokazują, że widząc słuszny cel potrafimy się zjednoczyć i wiele zdziałać

gg1 gg2

______________________________________________

7 grudnia gościliśmy w naszej szkole Mikołaja. Uczniowie wszystkich klas spotkali się tradycyjnie z Mikołaje w sali gimnastycznej. W jego obecności  podsumowaliśmy konkurs SKO „Skarbonka”. Mikołaj wręczył nagrody laureatom, osobom wyróżnionym oraz wszystkim osobom biorącym udział      w konkursie. Fundatorami nagród byli: Bank Spółdzielczy, Urząd Miasta, SKO.

sk1 sk2 sk3 sk4

Na spotkaniu mikołajkowym zostały zaprezentowane niektóre rymowanki o SKO i BS przygotowane przez uczniów w ramach międzyklasowego konkursu.

Wyniki tego konkursu :KONKURSU SKO „RYMOWANKI O SKO I BS”

Komisja w składzie:

 1. Edyta Hałas
 2. Jadwiga Krzysica
 3. Małgorzata Lipian
 4. Grażyna Ponikowska – Czok

Po sprawdzeniu i przeliczeniu rymowanek postanowiła przyznać tytuł laureata konkursu w kategorii:

Kl. I – III – „Rymowanki o SKO” klasa II C

IV-VI- „Rymowanki o BS” klasa V B

miejsce klasa rymowanki
1 II C 156
2 III A 138
3 II B 100
4 I A 38
5 II A 34
6 III B 32
7 I B 17
RAZEM 515
1 V B 55
2 IV A 34
3 IV B 33
4 VI A, 5
4 VI B 5
5 V A, 0
RAZEM 132

 

W nagrodę za tak duże zaangażowanie członków SKO i ich opiekunów –  SKO oprócz nagród dla laureatów  ufunduje sprzęt oświetleniowy na imprezy szkolne, z którego będziemy korzystać wszyscy.

  SP Łaszczów 11.12 2015

____________________________________________________

MIĘDZYKLASOWY KONKURS SKO „RYMOWANKA”

Klasy I-III – Rymowanki o SKO (Szkolnej Kasie Oszczędności)

Klasy IV –VI –Rymowanki o BS (Banku Spółdzielczym)

Każda klasa przygotowuje jak najwięcej rymowanek, które zaprezentuje na spotkaniu  szkolnym w dniu 6.XII .2015r.Uczniowie zwycięskich  klasy    (w każdej kategorii ) wybiorą się na pizzę ufundowaną przez SKO. Rymowanki trzeba przygotować na piśmie i po prezentacji przekazać szkolnemu opiekunowi SKO.

 

_________________________________________________________

30.10. 2015 członkowie SKO z klasy II C odwiedzili Miejsce Pamięci Narodowej na Placu Łaszcza w Łaszczowie. Złożyli wiązankę, zapalili znicze, minutą ciszy uczcili pamięć poległych w obronie Łaszczowa.

pom pom1 pom2

_____________________________________________________

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU SKO „SKARBONKA”

Na konkurs wpłynęło 61 prac. Komisja wybrała 12 najciekawszych skarbonek, ,      które będą nagrodzone w dniu 6.XII .2015r.

Laureaci: Szymon Smyk, Oliwia Taranowicz

Wyróżnienia: Szymon Cybulski, Katarzyna Grzeszata, Aleksandra Herman, Anita Jendrusina, Michał Kopiec, Jakub Krawczyk, Miłosz Pytlik –Matwiejczuk,  Natalia Stepuch,  Szymon Tucki, Katarzyna Zubiak.

ska ska1 ska2

________________________________________________

16 października w dniu wyboru Św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową członkowie SKO  włączyli się w zbiórkę pieniędzy na rzecz podopiecznych Fundacji ,,Dzieło Nowego Tysiąclecia” prowadzoną przez wolontariuszy Gimnazjum w Łaszczowie.

pa1 pa2

____________________________________________

PASOWANIE NA CZŁONKA SKO

13.10.2015 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość pasowania pierwszoklasistów na uczniów i członków SKO. Pasowania dokonały pani Dyrektor Lidia Tucka i pani Prezes BS Danuta Fedziuryna. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, rodzice i przedszkolaki. Nie zabrakło również uczniów naszej szkoły. Pierwszaki otrzymały upominki ufundowane przez BS  w Łaszczowie, prezenty od gości i rodziców.

p1 p2 p3

___________________________________________

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

13 .10.2015 r.  Pani prezes BS Danuta Fedziuryna złóżyła wszystkim pracownikom naszej szkoły życzenia podczas uroczystego apelu. Na ręce pani Dyrektor przekazała kwiaty i kosz z łakociami. Życzenia złożyli również inni goście tej uroczystości. Członkowie SKO dołączają się do tych gorących życzeń.

n n2

____________________________________________

DYSKOTEKA Z OKAZJI „DNIA CHŁOPCA”. 01.10.2015 roku odbyła się w naszej szkole dyskoteka w której mogli wziąć udział wszyscy chętni członkowie SKO z naszej szkoły. Zabawa była udana.

________________________________________________

KAMPANIA HOSPICYJNA „POLA NADZIEI”

  W tym roku szkolnym nasza szkoła nawiązała współpracę  z Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach. Będziemy im przekazywać zakrętki plastikowe zbierane  w akcji charytatywnej prowadzonej przez cały rok przez nasze SKO.    01.10.2015 roku przedstawiciele naszej szkoły brali udział Kampanii Hospicyjnej „Pola Nadziei” – sadzenie żonkili w Hospicjum .

lllllll

_______________________________________________

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM OSZCZĘDZANIA

Ważną rolę w życiu człowieka odgrywa umiejętność właściwego oszczędzania, czyli gospodarowania nie tylko pieniędzmi. Powinniśmy się jej uczyć od najmłodszych lat. Możliwość taką daje nam Szkolna Kasa Oszczędności (SKO).

sko

___________________________________________________________

sko rok

Członkowie SKO z klasy II C tak jak inni z uśmiechem witają nowy rok szkolny.                               Pamiętają hasło: „SKO TO TAKA KASA GDZIE OSZCZĘDZA CAŁA KLASA”.

REGULAMIN SKO

 1. Do SKO może należeć każdy uczeń naszej szkoły.
 2. Dowodem przynależności do SKO jest książeczka oszczędnościowa oraz dokonanie pierwszej wpłaty.
 3. Na książeczkę SKO uczeń może wpłacić każdą kwotę pieniędzy.
 4. Uczeń dokonuje wpłaty i wypłaty na książeczkę SKO samodzielnie lub przez rodzica u opiekuna klasowego SKO.
 5. Przyjęcie od ucznia pieniędzy lub wypłatę opiekun potwierdza wpisem do książeczki SKO ucznia i na karcie wpłat i wypłat, którą prowadzi dla każdego członka SKO.
 6. W razie zgubienia książeczki SKO uczeń musi zgłosić się do klasowego opiekuna , który na podstawie karty wpłat i wypłat ma obowiązek wystawić nową książeczkę SKO z napisem DUPLIKAT.
 7. Wypłatą gotówki zgłasza uczeń opiekunowi przynajmniej dzień przed żądanym terminem.
 8. Za systematycznie oszczędzających uważa się tych członków, którzy dokonują wpłaty na książeczkę SKO przynajmniej raz  w miesiącu.
 9. Każdy członek SKO ma prawo do wpłat i wypłat, uczestniczenia w konkursach i przedsięwzięciach SKO przeznaczonych dla jego grupy wiekowej.
 10. Szkolny opiekun SKO powinien systematycznie wpłacać oszczędzone przez uczniów pieniądze na szkolną książeczkę SKO prowadzoną przez Bank Spółdzielczy w Łaszczowie.
 11. Dokumenty SKO należy przechowywać przez cały rok szkolny, do 1 września – dnia rozpoczęcia następnego roku szkolnego.
 12. Opiekun SKO w miarę możliwości finansowych ( za odsetki, loterie, surowce, itp.) kupuje i wręcza nagrody rzeczowe lub bony finansowe dla systematycznych członków SKO, wyróżniających się w pracy na rzecz SKO, laureatom                  w konkursach organizowanych przez SKO.

 

Wszystkich członków SKO zapraszamy do udziału w konkursie „SKARBONKA”.

Regulamin konkursu SKO „Skarbonka”

 1. Organizator konkursu:

Opiekun SKO w Szkole Podstawowej w Łaszczowie.

 1. Cel konkursu :

Zachęcenie dzieci do zainteresowania się tematyką oszczędzania.

III. Uczestnicy:

Wszyscy chętni uczniowie szkoły należący do SKO, którzy wykonają prace.

 1. Tematyka konkursu:

Uczestnicy przygotowują prace przestrzenne pt. „Skarbonka”.

 1. Termin konkursu:

Konkurs odbędzie się w dniach 25.09.2015r – 08.10.2015r.

 1. Zasady konkursu
 2. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy przestrzennej dowolną techniką
 3. Każdy z uczestników składa jedną pracę do opiekuna klasowego lub szkolnego SKO.
 4. Każda praca powinna zawierać informacje: – imię i nazwisko oraz wiek autora pracy.
 5. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora konkursu przez autora (przedstawiciela ustawowego uczestnika nieodpłatnej, bezterminowej i niegraniczonej zgody na wykonanie reprodukcji nagrodzonych prac, oraz na ich ekspozycję i wykorzystanie w celach reklamowych lub marketingowych).
 6. Prace z chwilą ich złożenia stają się własnością Organizatora i nie muszą być zwracane uczestnikom po zakończeniu konkursu.
 7. 6. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

 

30 września 2015  Dzień Chłopaka – święto obchodzone  przez nastolatków i mężczyzn w Polsce, również członków naszego SKO.

sko ch

__________________________________________________

SKO- rok szkolny 2014/2015

PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015                           

  Szkolna Kasa Oszczędności (SKO) – opiekun szkolny- pani Elżbieta Nowosad, opiekunowie klasowi – wychowawcy 15 klas. Do SKO należy większość uczniów naszej szkoły, starają się oszczędzać systematycznie. Na dzień 30.04.2015  stan oszczędności wynosił 67605, 74 zł. Wyróżniający się uczniowie otrzymali  dyplomy i nagrody pieniężne. Tytuł „Mistrzowskiej Klasy”  i nagrodę 100 zł zdobyła klasa IIIA- opiekun pani Elżbieta Girgiel. Tytuł Szkolnego Mistrza Oszczędzania i nagrodę 100 złoty otrzymał Jakub Kalita z klasy III A. Wyróżnienia w oszczędzaniu i nagrody 50 zł otrzymali: Pasierb Dominika –III A, Walków Wiktoria –IV A , Piwko Aleksandra, –V A , Hawrylak Kacper VI B,  Sochan Kryspin . Podsumowano całoroczny konkurs zbiórki surowców wtórnych.  I miejsce zajął Jakub Kalita kl. IIIA – nagroda 50 zł, II miejsce Wojciechowska Aleksandra kl. III A-40 zł, III miejsce Piwko Aleksandra  kl.V A – 30 zł. Wszyscy systematyczni  członkowie SKO otrzymali po 5 zł na drobne upominki, w nagrodę za oszczędzanie w SKO. Wartość nagród 1750 zł. Bank Spółdzielczy w Łaszczowie przekazał  1325 zł, pozostałą część ufundowało SKO za swych oszczędności. Tradycyjnie w tym roku szkolnym była prowadzona zbiórka zakrętek plastikowych, makulatury, zużytych baterii.

Nagrody dla klas za oszczędzanie w SKO za rok szkolny 2014/2015

I A       85,00; I B        90,00; I C        90,00

II A      80,00 II B        70,00; III A     95,00

III B     95,00; IV A     70,00; IV B     100,00

V A     85,00; V B      105,00; VI A   100,00

VI B    50,00; O          20,00;  II-III    45,00

RAZEM           1180,00

sko

 

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły z nagrodami za systematyczne oszczędzanie w roku szkolnym 2014/2015.

________________________________________________________

ZBIERAMY MAKULATURĘ – RATUJEMY LASY

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2014/2015 zebraliśmy 1360 kg makulatury. Wymieniliśmy ją na papier toaletowy do łazienek szkolnych. Zbiórka nadal trwa. Wszystkich chętnych prosimy o włączenie się do naszej akcji, która będzie trwała do końca roku szkolnego.

Ciekawostka – Każde 100 kg papieru to średniej wielkości dwa drzewa, przy czym należy wiedzieć, że jedno drzewo produkuje w ciągu roku tlen dla 10 osób. Uratowaliśmy 27 drzew, czyli tlen na rok dla 270 osób.  Każda tona odzyskanej makulatury pozwoli zaoszczędzić 1200 l. wody w papierni, czyli zaoszczędziliśmy 1632 litry wody.

 

______________________________________________________________

Podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2014/2015

 

Szkolna Kasa Oszczędności (SKO) – opiekun szkolny- pani Elżbieta Nowosad, opiekunowie klasowi- wychowawcy  klas, działa pod patronatem BS w Łaszczowie. Do SKO należy większość uczniów naszej szkoły i szkoły filialnej w Pukarzowie, starają się oszczędzać systematycznie. Na dzień 26.01.2015  na zbiorczej książeczce SKO zgromadziliśmy 50422,17 zł oszczędności. Otrzymaliśmy odsetki za II półrocze 2014 roku w wysokości 263,19 zł.  SKO posiada 4368,45 zł oszczędności. We współzawodnictwie klas pierwsze miejsce zajmuje klasa IIIA opiekun pani Elżbieta Girgiel – 11573 zł,  II miejsce klasa III B opiekun pani Renata Śleboda- 5123 zł, III miejsce klasa IVA opiekun pan Arkadiusz Kłyż – 4947,50 zł. Kolejne miejsca zajmują: IVB, VIB, IA, VA, VB, IIA, IB, IC, VIA, IIB. W Szkole                         w Pukarzowie kl. I-III opiekun pani Grażyna Czok zgromadziły 1100 zł, klasa „0” 240 zł. Pozostałe oszczędności należą LOP, gazetki szkolnej. Współzawodnictwo klas zakończymy 30 IV 2015 roku. Będzie wyliczona średnia oszczędności przypadająca na ucznia, by szanse na zwycięstwo i nagrodę miały również klasy z małą ilością uczniów. 15 października 2014 roku odbyło się uroczyste pasowanie na członka SKO. Pasowania dokonała pani prezes BS                 w Łaszczowie pani Danuta Fedziuryna. Pierwszoklasiści otrzymali upominki ufundowane przez bank. Prowadzimy zbiórkę surowców wtórnych: makulatury, zużytych baterii, plastikowych zakrętek, puszek aluminiowych.

Wszystkim naszym członkom życzymy udanych, bezpiecznych ferii zimowych.

sko1

 

______________________________________________________

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI PRZYPOMINA O SYSTEMATYCZNOŚCI !

Systematyczny członek SKO to uczeń dokonujący wpłaty na książeczkę SKO przynajmniej jeden raz                         w miesiącu, dowolną kwotę.  Dla systematycznych członków będą niespodzianki na koniec roku szkolnego.

ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH

Tradycyjnie przez cały rok szkolny   prowadzimy na terenie szkoły zbiórkę surowców wtórnych:

 • makulatury,
 • zużytych baterii,
 • zakrętek plastikowych,
 • puszek aluminiowych

sko2

KONKURS „PUSZKA”

Przypominamy, że do końca kwietnia 2015 roku trwa indywidualny konkurs zbiórki puszek aluminiowych. Może w nim wziąć udział każdy uczeń naszej szkoły. Przynosimy przeliczone puszki do wychowawcy klasy lub opiekuna szkolnego SKO- pani Elżbiety Nowosad. Pod koniec kwietnia podliczamy kto zebrał najwięcej puszek. Zwycięzca tradycyjnie otrzyma nagrodę.

 

KONKURS „MISTRZOWSKA KLASA”

Do końca kwietnia 2014 roku trwa szkolny konkurs „Mistrzowska klasa”. Tytuł ten zdobędzie klasa , która zgromadzi na swojej klasowej książeczce największą kwotę oszczędność ( obliczana jest średnia klasy                          w oszczędzaniu). Zwycięzcy otrzymają nagrodę.

KONKURS „MISTRZ OSZCZĘDZANIA”

W tym roku szkolnym zostaną przyznane nagrody dla uczniów z największymi oszczędnościami na książeczce SKO. Zwycięzca otrzyma również tytuł MISTRZ OSZCZĘDZANIA 2014/2015. Konkurs trwa do końca kwietnia 2015 roku.

_______________________________________________

15 października 2014 roku odbyło się w naszej szkole uroczyste pasowanie na ucznia i członka SKO . Pasowania dokonała pani dyrektor Lidia Tucka. Książeczki SKO wszystkim „Pierwszakom” wręczyła pani prezes Banku Spółdzielczego w Łaszczowie Danuta Fedziuryna. Uczniowie otrzymali  upominki ufundowane przez Bank Spółdzielczy.

sko

_____________________________________________________________

Szkolna Kasa Oszczędności (SKO) – rok szkolny 2013/2014

NAJLEPSI  W  SKO  NAGRODZENI

5 czerwca 2014 roku na uroczystym apelu z okazji Święta Szkoły opiekun szkolny pani Elżbieta Nowosad podsumowała pracę SKO za rok szkolny 2013/2014. Wyróżniający się uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody. Tytuł „Mistrzowskiej Klasy”  i nagrodę 100 zł zdobyła klasa II A- opiekun pani Elżbieta Girgiel. Tytuł Szkolnego Mistrza Oszczędzania i nagrodę 100 złoty otrzymał Jakub Kalita z klasy II A. Wyróżnienia w oszczędzaniu i nagrody 50 zł otrzymali: Sagan Hubert kl. VI A, Hawrylak Kacper kl. V B, Walków Wiktoria kl. III B, Piwko Aleksandra kl. IV A, Pasierb Dominika kl. II A, Sochan Kryspin kl. III B. Podsumowano również całoroczny konkurs zbiórki surowców wtórnych.  I miejsce zajął Jakub Kalita kl. II A – nagroda 50 zł, II miejsce Oleńczuk Jan kl. I B -30 zł, III miejsce Zuzanna Dorota kl. III B – 20 zł. Wszyscy członkowie SKO otrzymali po 5 zł na drobne upominki, w nagrodę za oszczędzanie w SKO.

__________________________________________________________


Dnia 6 września 2013 roku odbył się w naszej szkole kiermasz podręczników używanych. Oglądających podręczniki było wielu, ale podręczników sprzedano tylko kilka. Prawie wszyscy uczniowie zaopatrzyli się w podręczniki w czasie wakacji, często po dużo wyższych cenach. Wszyscy zauważyli, że ceny podręczników były atrakcyjne. Pod koniec roku szkolnego powtórzymy kiermasz. (SKO)

_______________________________________________________

Szkolna Kasa Oszczędności (SKO) – rok szkolny 2012/2013

Opiekunem szkolnym jest pani Elżbieta Nowosad, opiekunami klasowymi wychowawcy klas. Do SKO należy większość uczniów naszej szkoły, starają się oszczędzać systematycznie.

W październiku odbyło się uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na członków SKO. Otrzymali oni upominki ufundowane przez BS w Łaszczowie. Również uczniowie klas I-III otrzymali gadżety ufundowane przez ten bank.

2 stycznia przedstawiciele SKO udali się do banku z życzeniami noworocznymi dla pracowników BS i imieninowymi dla pani Prezes. Otrzymali słodycze i kalendarze ścienne do klas.

Na koniec kwietnia 2013 roku stan szkolnych oszczędności wynosił 70334,96 zł.

Między klasowe współzawodnictwo w oszczędzaniu wygrała klasa III A opiekun p. Teresa Zuchowicz-otrzymali kupon wartości 100 zł.

W indywidualnym współzawodnictwie zwyciężyli: Jakub Kalita kl. I A, Piwko Aleksandra kl. III A, Sagan Hubert kl. VA. Otrzymali kupony wartości 50 zł.

Przez cały rok zbieraliśmy surowce wtórne. W szkole zebrano 10 worków zakrętek, które przekazaliśmy niepełnosprawnej dziewczynce, która urodziła się bez rączki. Jest to nasz wkład w zakupu protezy.  40 kg baterii, 60 dag kartoników lipton, makulaturę oraz puszki aluminiowe.

W indywidualnym konkursie zbiórki puszek zwyciężyła Rębisz Wiktoria- otrzymała kupon 50 zł, II msc. Jakub Kalita otrzymał kupon 40 zł, III msc. Hubert Sagan otrzymał kupon 30zł. Wszyscy uczestnicy tego konkursu otrzymali upominki.

Uczniowie brali udział w międzygminnym konkursie BS. III miejsce i konsolę Sony otrzymał Jakub Dublowski z kl. III b. Wyróżnienia i nagrody –zestawy pasteli otrzymali: Jakub Kalita kl. I A, Magdalena Niedorys kl. IIb, Duras Marta kl. IIIb, Magdalena Zubiak kl. VIA. Wszyscy uczestnicy otrzymali zestawy kredek. Nagrodę specjalną zdobyła Aleksandra Piwko kl. IIIA- tablet.

Wszyscy oszczędzający uczniowie w nagrodę za całoroczne oszczędzanie bawili się w czerwcu na dmuchanym placu zabaw ufundowanym przez SKO.

Nagrody i plac zabaw ufundował Bank Spółdzielczy w Łaszczowie.

______________________________________________

Rok szkolny 2011/2012

Opiekunem szkolnym jest pani Elżbieta Nowosad, opiekunami klasowymi wychowawcy.

30 kwietnia 2012 zostały zakończone konkursy organizowane przez SKO.

W  międzyklasowym współzawodnictwie w oszczędzaniu brały udział wszystkie klasy.

Mistrzem oszczędzania została klasa II a – opiekun pani Teresa Zuchowicz.

Wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco:

MIEJSCE KLASA OSZCZĘDNOŚCI OPIEKUN
I II A 15100,00 T.ZUCHOWICZ
II IV A 9106,07 I. HAVOR
III III B 5997,00 R. ŚLEBODA
IV II B 5870,00 G. MICHALCZYSZYN
V I B 5430,33 E. NOWOSAD
VI III A 3426,06 E. GIRGIEL
VII V A 2738,10 U.JANICKA
VIII V B 3228,11 E. GRĄDKOWSKA
IX IV B 2557,50 E. KUSA
X VI B 1600,00 E. SACHRYŃ
XI VI A 1492,60 B. BRYK
XII I A 1377,50 B. PISARCZYK

Szkolnym Mistrzem Oszczędzania został Sagan Hubert z klasy IVA  opiekun pan I. Havor.

Tytuł Klasowego Mistrza Oszczędzania otrzymali:

Klasa I A – Wiktoria Walków

Klasa I B  – Maciej Bakun

Klasa II A – Weronika Stepuch

Klasa II B – Kinga Rachańska

Klasa III A- Weronika Furgała

Klasa III B – Kacper Hawrylak

Klasa IV A – Hubert Sagan

Klasa IV B – Gabriela Niedorys

Klasa V A – Magdalena Zubiak

Klasa V B – Jan Dublowski

Klasa VI A – Karol Nowosad

Klasa VI B – Wiktoria Witkowska

LAUREACI KONKURSU „ KLASOWY MISTRZ OSZCZĘDZANIA”

Przez cały rok SKO prowadziło zbiórkę surowców wtórnych. Zebraliśmy 69 kg zużytych baterii, 920 kg makulatury, 1,2 kg karteczek Lipton, 65 kg zakrętek plastikowych. Zbieraliśmy również puszki aluminiowe.

LAUREACI KONKURSU „ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH” 2011/2012

Laureatem konkursu został Karol Nowosad, wyróżnienia otrzymaliu: Hubert Sagan, Kryspin Sochan, Julia Romaniuk, Kacper Górski, Mateusz Zwolak, Aleksandra Czok , Zuzanna Dorota, Aleksandra Piwko.

Wszystkich chętnych uczniów i mieszkańców Łaszczowa zapraszamy do wzięcia udziału w zbiórce surowców wtórnych w przyszłym roku szkolnym.

W dniu 04.06.2012 członkowie SKO spędzili miło czas na dmuchanym placu zabaw  w nagrodę za oszczędzanie, pracę, rywalizację. Systematyczni członkowie otrzymali popcorn.

Kalendarz

Luty 2020
P W Ś C P S N
« Wrz    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829