1 września 2021 r. od godz. 9.00 rozpoczynamy Nowy Rok Szkolny 2021/2022.

od godz. 9.00 do godz. 9.35 – w wyznaczonych salach odbędą się spotkania uczniów z wychowawcami klas,
od godz. 9.40 – uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych, zgodnie z tygodniowym planem zamieszczonym w e-dzienniku (w przypadku braku dostępu do e-dziennika plany lekcji dla wszystkich klas można również otrzymać w sekretariacie szkoły).
1 września uczniowie klas pierwszych mają zajęcia do godz. 12.25. Uczniowie przychodzą do szkoły z tornistrami, bez zbędnego wyposażenia, w tym dniu otrzymają podręczniki i ćwiczenia. W tornistrze dzieci przynoszą:
kl. I a –  piórnik z wyposażeniem (długopis, ołówek, etc.) oraz drugie śniadanie (np. kanapka oraz mała butelka wody).
kl. I b – blok rysunkowy, kredki oraz drugie śniadanie (np. kanapka oraz mała butelka wody).
Po zajęciach szkoła może zapewnić uczniom opiekę na świetlicy szkolnej. 

5 września 2021 r. – niedziela godz. 10.00 w Kościele Rzymskokatolickim pw. Św. Piotra i Pawła w Łaszczowie zostanie odprawiona msza święta w intencji pomyślnego roku szkolnego 2021/22 z poświęceniem tornistrów uczniów klas I oraz w intencji uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Świetlica szkolna:
Od 1 września 2021 r. po zajęciach dydaktycznych do czasu odjazdu do domu transportem zorganizowanym uczniowie dojeżdżający będą pod opieką wychowawców świetlicy szkolnej. Rodzice, których dzieci ze względu na czas ich pracy chcą skorzystać z opieki świetlicy powinni niezwłocznie złożyć wnioski o objęcie dziecka opieką świetlicy szkolnej. Wnioski należy dostarczyć do sekretariatu szkoły, wrzucając do skrzynki listowej szkoły lub wysłać skan/ zdjęcie na e-mail szkoły oraz powiadomić wychowawcę klasy.
Świetlica szkolna funkcjonuje od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00.

Numer telefonu do wychowawców świetlicy: 534 752 204

Dokumenty:
Regulamin świetlicy szkolnej
Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej

Stołówka szkolna:
Od 10 września 2021 r. stołówka szkolna będzie wydawać posiłki dla uczniów. Zapisy prowadzi Pan Sławomir Swatowski, kierownik stołówki szkolnej, nr telefonu 691 211 454. Wszystkie dotychczasowe zasady korzystania ze stołówki pozostają bez zmian. Aby, zrezygnować z żywienia należy zgłosić ten fakt do kierownika stołówki. Koszt żywienia, to 4,70 zł/dziennie za obiad (zupa i drugie danie) lub 1,20 zł/ dziennie – zupa lub 3,50 zł/dziennie drugie danie.

Dokumenty:
Regulamin stołówki szkolnej

Biblioteka szkolna oraz Centrum biblioteczno-informacyjne (CBI)
Od 1 września 2021 r. oprócz biblioteki szkolnej będzie funkcjonować centrum biblioteczno-informacyjne. Uczniowie oprócz wypożyczenia książek i lektur, będą mogli skorzystać z czytelni lub stanowisk komputerowych w centrum. Najpóźniej do 15 września zostaną wypożyczone uczniom bezpłatne podręczniki oraz bezzwrotne materiały ćwiczeniowe. Przez cały okres użytkowania podręczników i materiałów edukacyjnych uczeń obowiązany jest dbać o ich stan użytkowy oraz przechowywać w okładce. Za zgubiony lub zniszczony podręcznik ucznia odpowiedzialność ponoszą rodzice (prawni opiekunowie). W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia odkupienia zniszczonego egzemplarza podręcznika i dostarczenia go do biblioteki szkolnej lub sekretariatu w terminie do 30 sierpnia.

Dokumenty:
Regulamin biblioteki szkolnej

Ogólne zasady zachowania bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole:

  • Transport uczniów do szkoły odbywa się zgodnie rozkładem jazdy (taki sam, jak w roku szkolnym 2020/2021). Podczas dowozu uczeń ma obowiązek zakrywania ust i nosa. Do zapoznania – Regulamin dowożenia uczniów.
  • W zajęciach w szkole nie mogą uczestniczyć dzieci, młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
  • Na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby uczestniczące w zajęciach, czyli uczniowie, pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni szkoły.
  • Wszyscy pracownicy szkoły powinni używać osłony na usta i nos, zachować dystans społeczny min. 1,5 m oraz dezynfekować i myć ręce.
  • W pierwszym tygodniu nauki szkolnej z uczniem klasy pierwszej na teren szkoły może wejść jeden rodzic, odprowadzając dziecko do szatni oraz klasy. Na terenie szkoły rodzic i uczeń powinni zdezynfekować ręce oraz mieć zakryte usta i nos. Uczniowie klas młodszych do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz na które nie został nałożony obowiązek kwarantanny lub izolacji. W kolejnych tygodniach nauki rodzice odprowadzają uczniów do drzwi wejściowych szkoły.
  • Osoby wchodzące (uczniowie, pracownicy) na teren szkoły powinni zdezynfekować ręce, a w przypadku braku możliwości zachowania dystansu społecznego (ok. 1,5 m) mieć zakryte usta i nos.
  • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły powinni zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

Dokumenty:
Procedura organizacji w szkole zajęć dydaktycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów w czasie obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii COVID-19.
Strategia przygotowania i zarządzania szkołą w czasie obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii COVID-19.

Wykaz wychowawców oraz sal lekcyjnych, w których uczniowie będą mieli zajęcia:
klasa I a – wychowawca mgr Elżbieta Girgiel, sala nr 39
klasa I b – wychowawca mgr Renata Śleboda, sala nr 37
klasa II a – wychowawca lic. Andrzej Kaczkowski, sala nr 25
klasa II b – wychowawca mgr Elżbieta Nowosad, sala nr 38
klasa III a – wychowawca mgr Teresa Smutniak, sala nr 26
klasa III b – wychowawca mgr Bożena Bryk, sala nr 27
klasa IV a – wychowawca mgr Aneta Hałasa, sala nr 23
klasa IV b – wychowawca mgr Iwona Michniak, sala nr 20
klasa V a – wychowawca mgr Anita Wiśniewska-Dziura, sala nr 21
klasa V b – wychowawca mgr Edyta Hałasa, sala nr 2
klasa VI a – wychowawca mgr Marzena Dziuba, sala nr 15
klasa VII a – wychowawca mgr Izabela Chromiec, sala nr 22
klasa VII b – wychowawca mgr Dariusz Dziuba, sala nr 14
klasa VIII a – wychowawca mgr Arkadiusz Kłyż, sala nr 16
klasa VIII b – wychowawca mgr Elżbieta Seń, sala nr 18
klasa VIII c – wychowawca mgr Emilia Grądkowska, sala nr 5

Szczepienia uczniów w wieku powyżej 12 r.ż.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji i Nauki szkoła powinna podjąć działania w zakresie organizacji szczepień uczniów 12-18 lat, które będą odbywały się według następującego harmonogramu:

I tydzień września (1.09-5.09) – tydzień informacyjny – lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym,
II tydzień września (6.09-12.09) – tydzień przygotowania do szczepienia – zbieranie przez wychowawców zgód od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci,
III tydzień września (13.09-19.09) – tydzień szczepień.

Szczepienia mogą być realizowane w trybie mobilnym lub stacjonarnym na terenie szkoły. Więcej informacji na ten temat udziela dyrektor, wicedyrektor oraz wychowawcy klas.

Dokumenty:
Deklaracja przystąpienia do szczepienia ucznia
Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego
List Ministra Zdrowia