1. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie prawidłowo i kompletnie wypełnionej karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
  2. Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły. 
  3. Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy złożyć do 31 sierpnia 2020 r. w sekretariacie szkoły, wrzucić do skrzynki listowej szkoły lub przesłać mailem na adres: sp-laszczow@wp.pl lub dyrektor.splaszczow@gmail.com
  4. W związku z panującą sytuacją epidemii, w trosce o zdrowie naszych uczniów do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci, których: oboje rodziców (prawnych opiekunów) pracuje zawodowo lub rodzic (prawny opiekun) pracuje zawodowo i samotnie wychowuje dziecko. 

Uwaga:
Opieką świetlicy objęci są wszyscy uczniowie dojeżdżający autobusami szkolnymi, to znaczy, że powinni oni przebywać w świetlicy w oczekiwaniu na autobus. Od uczniów dojeżdżających nie jest wymagane wypełnianie karty zgłoszeń.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ