Od 25 maja 2020 r. rodzice uczniów klas I-III mogą zdecydować o udziale dzieci w zajęciach opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych organizowanych na terenie szkoły. Natomiast od 25 maja 2020 r. organizowane będą konsultacje dla uczniów klas 8, a od 1 czerwca 2020 r. uruchamiamy konsultacje dla uczniów z pozostałych klas.

Od poniedziałku, 18 maja 2020 r. przywracamy możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających organizacji zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.

Na chwilę obecną nie ma jeszcze decyzji, czy uczniowie będą się uczyli na odległość czy wrócą do nauki stacjonarnej w szkołach po 7 czerwca. Nie ma jeszcze także decyzji, w jaki sposób będzie wyglądała nauka w od 8 do 26 czerwca br. Dalsze uruchomienie szkół i placówek oświatowych będzie uzależnione od sytuacji epidemicznej i wytycznych Ministra Zdrowia oraz GIS.

Wszystkie zajęcia w szkole będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

Dokumenty regulujące organizację w szkole ww. zajęć i konsultacji:

  1. zarządzenie nr 22/2019/2020 z dnia 18 maja 2020 r. dyrektora w sprawie organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III, konsultacji przedmiotowych dla uczniów klas I-VIII, możliwości korzystania z biblioteki szkolnej oraz organizacji zajęć rewalidacyjnych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły
  2. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna.
  3. Wykaz konsultacji nauczycielskich.
  4. Konsultacje – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół.
  5. Rekomendacje GIS, MZ i MEN dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych
  6. Procedury organizacji konsultacji, zajęć opiekuńczo-wychowawczych i rewalidacyjnych w szkole.