Regulamin konkursu plastycznego
„Jan Paweł II”

Organizatorzy:
Burmistrz Łaszczowa, Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie, Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie

Adresat konkursu:
Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzież klas I – VIII Szkół Podstawowych z trenu Gminy Łaszczów.

Cele konkursu:
– Uczczenie 100. Rocznicy urodzin Jana Pawła II;
– Propagowanie wiedzy o Janie Pawle II;
– Kultywowanie pamięci o Papieżu Janie Pawle II;
– Rozbudzanie wyobraźni i kreatywności uczniów;
– Rozbudzanie aktywności twórczych.

Zasady udziału w konkursie:
– Każdy uczestnik konkursu ma wykonać pracę plastyczną ściśle związaną z tytułem konkursu „Jan Paweł II”;
– Powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika konkursu;
– Format pracy A4;
– Technika pracy dowolna (farby, kredki, ołówek, kolaż itp.);
– Prace konkursowe (zdjęcie) wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową w formie załączników należy przesłać drogą elektroniczną na adres: ara.gok.laszczow@op.pl w terminie do dnia 29 maja 2020r.
– W temacie wiadomości należy wpisać : Konkurs plastyczny pt.: „ Jan Paweł II”;
– Konkurs zostanie rozstrzygnięty z podziałem na kategorie wiekowe: Przedszkole, klasy I-III, klasy IV-VIII;
– Nadesłane prace zostaną zamieszczone na stronie fb Gminnego Ośrodka Kultury w Łaszczowie w formie odrębnego ALBUMU z opisem Konkurs plastyczny pt.: „Jan Paweł II”;
– Pojawienie się ALBUMU na stronie fb GOK jest równoznaczne z rozpoczęciem konkursu;
– Głosowanie „like” / „Lubię to” na najlepszą pracę/zdjęcie będzie trwało przez siedem dni od pojawienia się ALBUMU na stronie fb GOK.
– Dodatkowo pojawi się informacja o rozpoczęciu i dacie zakończenia głosowania;
– Opis pracy będzie zawierał imię autora, klasę, nazwę szkoły oraz kategorię wiekową.
– Ocena prac odbywać się będzie poprzez stronę fb Gminnego Ośrodka Kultury w Łaszczowie na zasadzie głosowania – „like” / „Lubię to”
– Zostaną wybrane prace z największą ich liczbą w każdej kategorii wiekowej.
– W przypadku problemu z weryfikacją oceny Organizator powoła dodatkową komisję w celu ostatecznego rozstrzygnięcia.
– Najlepsze prace zostaną ponownie udostępnione na fb GOK, a ich autorzy zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach konkursu.
– Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją zasad Regulaminu.

Nagrody:
Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

Koordynator konkursu: Aleksandra Wieczorek
Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie Kontakt: 882 553 326 ara.gok.laszczow@op.pl