Informacja
dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców
o kształceniu na odległość w szkole z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli
oraz zasad bezpieczeństwa w sieci

W celu organizacji kształcenia na odległość w Publicznej Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w  Łaszczowie:

  • zadbano o dostęp do aktualnych numerów telefonów i/lub bezpośredni kontakt za  pośrednictwem Internetu ze wszystkimi rodzicami i nauczycielami oraz większością uczniów. W pojedynczych przypadkach braku przez uczniów dostępu do Internetu dostarczono im materiały dydaktyczne do domu;
  • zaplanowano działania mające na celu realizację programów nauczania z wykorzystaniem
    e-dziennika, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, grup społecznościowych, stron internetowych nauczycieli oraz komunikatorów;
  • uczniowie korzystają z platform edukacyjnych rekomendowanych przez MEN, na których znajdują się materiały i wskazówki do pracy zdalnej z uczniami, m.in.: www.edpodreczniki.pl, www.cke.gov.pl (i stron Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych), www.gov.pl/zdalnelekcje, a  także informacji dostępnych na stronie ministerstwa edukacji www.men.gov.pl.;
  • wykorzystywane są materiały dostępne na platformach: bezpłatne, zgodne z podstawą programową dla szkoły podstawowej, oparte na otwartej licencji Creative Commons (zapewniającej korzystanie z e-materiałów przez nauczycieli, co oznacza, że można je dowolnie wykorzystywać, przerabiać, drukować, kopiować, itd.), dostępne z różnych urządzeń (komputer, laptop, tablet, smartfon), dostosowane do potrzeb uczniów z różnymi dysfunkcjami;
  • dokonano analizy możliwości zdalnej realizacji tygodniowego rozkładu zajęć dla poszczególnych klas i oddziałów;
  • zachęcono uczniów do nauki podczas zdalnej realizacji tygodniowego rozkładu zajęć, co  pozwala na zachowanie zapisów § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) dotyczących równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowania zajęć w  każdym dniu oraz uwzględnienia możliwości psychofizycznych uczniów w podejmowaniu intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia;
  • przygotowano możliwość zdalnego monitorowania i oceniania postępów uczniów.

Należy podkreślić, jak ważne jest bezpieczeństwo uczniów w Internecie, na które szkoła podczas zdalnego nauczania nie ma pełnego wpływu. Możemy sprawdzić merytoryczność zagadnień oraz proponowanych opracowań na platformach e-learningowych, ale nie będziemy wiedzieć, w jaki sposób uczniowie wykorzystują urządzenia (komputer, laptop, tablet, smartfon) pracując zdalnie w domu. Dlatego prosimy Państwa – Rodziców o pomoc w tym zakresie. Na szkodliwe treści i materiały dzieci mogą trafiać celowo lub przypadkowo, np. poprzez mylne wyniki wyszukiwania, spam czy też reklamę. Dlatego, prosimy o kontrolowanie działań Waszych dzieci w tym zakresie i/lub zabezpieczenie urządzeń programem ograniczającym dostęp do nieodpowiednich treści i stron